GMT: Thứ Ba, ngày 26  tháng 3, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL   
 Đồ họa     Hệ Điều Hành   

Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm - Bài 31
Sơ đồ luồng dữ liệu : [a]--Đưa ra hình ảnh những chức năng biến đổi luồng dữ liệu; [b]--Đưa ra hình ảnh quan hệ giữa các đối tượng dữ liệu; [c]--Chỉ ra những quyết định logic chính khi chúng xuất hiện; [d]--Chỉ ra sự tương tác của hệ thống với sự kiện bên ngoài......
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:07:56(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Phân tích văn phạm của bản tường thuật xử lý là bước đầu tiên tốt nhất để tạo ra:
A-
Tự điển dữ liệu
B-
Biểu đồ dòng dữ liệu
C-
Biểu đồ quan hệ thực thể
D-
Biểu đồ dịch chuyển trạng thái
2-
Sơ đồ luồng dữ liệu:
A-
Đưa ra hình ảnh những chức năng biến đổi luồng dữ liệu
B-
Đưa ra hình ảnh quan hệ giữa các đối tượng dữ liệu
C-
Chỉ ra những quyết định logic chính khi chúng xuất hiện
D-
Chỉ ra sự tương tác của hệ thống với sự kiện bên ngoài
3-
Sử dụng bảng lần vết giúp:
A-
Debug chương trình dựa theo việc phát hiện lỗi thời gian thực
B-
Xác định việc biểu diễn những sự thi hành giải thuật
C-
Xác định, điều khiển và theo vết những thay đổi yêu cầu
D-
Không có mục nào
4-
Sự quan trọng của thiết kế phần mềm có thể được tóm tắt bằng từ đơn:
A-
Accuracy
B-
Complexity
C-
Efficiency
D-
Quality
5-
Sự toàn vẹn (consistency) giao diện ngầm định :
A-
Những kỹ thuật input giữ tương tự suốt ứng dụng
B-
Mỗi ứng dụng phải có look and feel riêng biệt
C-
Cách thức điều hướng (navigational) nhạy với ngữ cảnh
D-
Câu a và b
6-
Tác vụ nào không được biểu diễn như là một phần của phân tích yêu cầu phần mềm:
A-
Định giá và tổng hợp
B-
Mô hình hóa và thừa nhận vấn đề
C-
Lập kế hoạch và lịch biểu
D-
Đặc tả và xem xét
7-
Để xây dựng mô hình hệ thống, kỹ sư phải quan tâm tới một trong những nhân tố hạn chế sau:
A-
Lịch biểu và các mốc sự kiện
B-
Những đối tượng và những hoạt động
C-
Ngân sách và phí tổn
D-
Những giả định và những ràng buộc
8-
Tài liệu nào sau đây sẽ được tạo ra trong pha thiết kế hệ thống?
A-
Thiết kế chi tiết
B-
Mã lệnh
C-
Kế hoạch kiểm thử
D-
Lập kế hoạch
9-
Tạo nguyên mẫu tiến hóa thường thích được dùng hơn tạo nguyên mẫu bỏ đi bởi vì:
A-
Cho phép tái sử dụng nguyên mẫu đầu
B-
Không đòi hỏi làm việc nhiều với khách hàng
C-
Dễ dành thực hiện nhanh
D-
Nhiều tin cậy hơn
10-
Thành phần nào của kỹ thuật tiến trình nghiệp vụ là trách nhiệm của kỹ sư phần mềm:
A-
Phân tích phạm vi nghiệp vụ
B-
Thiết kế hệ thống nghiệp vụ
C-
Kế hoạch sản phẩm
D-
Kế hoạch chiến lược thông tin
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1628. Đăng: 07-10-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG