GMT: Thứ Năm, ngày 13  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 12 >> Hóa

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử   
 Hóa Hữu Cơ     Hóa Vô Cơ   

Hóa Hữu Cơ - Đề 65
Cho FeCO3 vào dung dịch HNO3 đặc, thu được hỗn hợp 2 khí, trong đó có một khí màu nâu. Sục hỗn hợp hai khí này vào dung dịch NaOH sau phản ứng thu được dung dịch X. Cho dung dịch X tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2, lọc bỏ kết tủa thu được dung dịch Y. Làm khô dung dịch Y, rồi nung chất rắn thu được đến khối lượng không đổi được chất rắn Z và hỗn hợp khí. Thành phần các chất trong Z là ?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 00:36:24(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho các dung dịch sau: NaHCO3 (X1), CuSO4 (X2), (NH4)2CO3 (X3), NaNO3 (X4), MgCl2(X5), KCl (X6). Những dung dịch không tạo kết tủa với Ba(OH)2
A-
X4, X6
B-
X1, X4, X5
C-
X1, X4, X6
D-
X1, X3, X6
2-
Cho FeCO3 vào dung dịch HNO3 đặc, thu được hỗn hợp 2 khí, trong đó có một khí màu nâu. Sục hỗn hợp hai khí này vào dung dịch NaOH sau phản ứng thu được dung dịch X. Cho dung dịch X tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2, lọc bỏ kết tủa thu được dung dịch Y. Làm khô dung dịch Y, rồi nung chất rắn thu được đến khối lượng không đổi được chất rắn Z và hỗn hợp khí. Thành phần các chất trong Z là
A-
NaNO2, NaCl
B-
NaNO2, NaCl, NaOH
C-
Na2O, NaOH, NaCl
D-
NaNO2, NaCl, Na2CO3
3-
Biến đổi hóa học nào sau đây là do Al(OH)3 có tính axit
A-
Al(OH)3 (r) → Al3+ (dd)
B-
Al(OH)3 (r) → Al2O3 (r)
C-
Al(OH)3 (r) → [Al(OH)4]- (dd)
D-
Al(OH)3 (r) → Al2O3 (r) → Al (r)
4-
Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch X thì thấy dung dịch vẫn đục. Nhỏ tiếp dung dịch NaOH vào thấy dung dịch trong suốt trở lại. Sau đó nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 loãng vào thấy dung dịch vẫn đục, nhỏ tiếp dung dịch H2SO4 vào lại thấy dung dịch thu được trở nên trong suốt. Dung dịch X là
A-
dung dịch Mg(NO3)2
B-
dung dịch AlCl3
C-
dung dịch Ba(HCO3)
D-
dung dịch NaAlO2
5-
Cho một kim loại vào dung dịch H2SO4 thấy thoát ra 5,6 lít khí (đktc), hấp thụ hết toàn bộ khí đó vào dung dịch NaOH thấy dung dịch nặng thêm 8,5 gam. Muối thu được sau phản ứng với dung dịch NaOH Vậy muối đó là
A-
Na2SO3
B-
NaHSO3
C-
Na2S
D-
NaHS
6-
Kim loại có tính khử mạnh nhất trong kim loại kiềm là
A-
Li
B-
Na
C-
K
D-
Cs
7-
X là hợp kim của 2 kim loại gồm kim loại kiềm M và kim loại kiềm thổ R. Lấy 28,8 gam X hoà tan hoàn toàn vào nước thu được 6,72 lít H2 (đktc). Đem 2,8 gam Li luyện thêm vào 28,8 gam X thì % khối lượng của Li trong hợp kim vừa luyện là 13,29%. Kim loại kiềm thổ R trong hợp kim X là
A-
Sr
B-
Ba
C-
Ca
D-
Mg
8-
Để điều chế kim loại kiềm người ta dung phương pháp :
A-
thuỷ luyện
B-
nhiệt luyện
C-
điện phân dung dịch
D-
điện phân nóng chảy
9-
Cho NO2 vào dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch X. Cho hỗn hợp bột Al và Zn vào dung dịch X sau phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp khí Y. Y gồm các khí:
A-
NO và N2O
B-
N2 và NH3
C-
H2 và N2
D-
NH3 và H2
10-
Kim loại kiềm cháy trong oxi cho ngọn lửa màu tím hoa cà là
A-
Li
B-
Na
C-
K
D-
Rb
[ Phan Phúc Doãn - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 900. Đăng: 09-10-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG