GMT: Thứ Sáu, ngày 13  tháng 12, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học   
 Hóa hữu cơ     Hóa Vô Cơ   

Anđehit - Xeton - Axit cacboxilic - Đề 02
Đun nóng V lít hơi anđehit X với 3V lít khí H2 (xúc tác Ni) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu được một hỗn hợp khí Y có thể tích 2V lít (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Ngưng tụ Y thu được chất Z ; cho Z tác dụng với Na sinh ra H2 có số mol bằng số mol Z đã phản ứng. Chất X là anđehit
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 20:49:56(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất, 1 lít hơi anđehit A có khối lượng bằng khối lượng 1 lít CO2. A là
A-
anđehit fomic.
B-
anđehit axetic.
C-
anđehit acrylic.
D-
anđehit benzoic.
2-
Đốt cháy hoàn toàn p mol anđehit X được q mol CO2 và t mol H2O. Biết p = q - t. Mặt khác 1 mol X tráng gương được 4 mol Ag. X thuộc dãy đồng đẳng anđehit
A-
đơn chức, no, mạch hở.
B-
hai chức, no, mạch hở.
C-
hai chức chưa no (1 nối đôi C=C).
D-
nhị chức chưa no (1 nối ba C≡C).
3-
Anđehit đa chức A cháy hoàn toàn cho mol CO2 - mol H2O = mol A. A là
A-
anđehit no, mạch hở.
B-
anđehit chưa no.
C-
anđehit thơm.
D-
anđehit no, mạch vòng.
4-
Đốt cháy anđehit A được mol CO2 = mol H2O. A là
A-
anđehit no, mạch hở, đơn chức.
B-
anđehit đơn chức, no, mạch vòng.
C-
anđehit đơn chức có 1 nối đôi, mạch hở.
D-
anđehit no 2 chức, mạch hở.
5-
Đun nóng V lít hơi anđehit X với 3V lít khí H2 (xúc tác Ni) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu được một hỗn hợp khí Y có thể tích 2V lít (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Ngưng tụ Y thu được chất Z ; cho Z tác dụng với Na sinh ra H2 có số mol bằng số mol Z đã phản ứng. Chất X là anđehit
A-
no, hai chức.
B-
không no (chứa một nối đôi C=C), hai chức.
C-
no, đơn chức.
D-
không no (chứa một nối đôi C=C), đơn chức.
6-
Cho các chất : HCN, H2, dung dịch KMnO4, dung dịch Br2/H2O, dung dịch Br2/CH3COOH
Số chất phản ứng được với (CH3)2CO ở điều kiện thích hợp là
A-
2
B-
3
C-
4
D-
5
7-
CH3CHO có thể tạo thành trực tiếp từ
A-
CH3COOCH=CH2.
B-
C2H2.
C-
C2H5OH.
D-
Tất cả đều đúng.
8-
Quá trình nào sau đây không tạo ra anđehit axetic?
A-
CH2=CH2+ H2O (to, xúc tác HgSO4).
B-
CH2=CH2 + O2 (to, xúc tác).
C-
CH3COOCH=CH2 + dung dịch NaOH (to).
D-
CH3CH2OH + CuO (to).
9-
Dãy gồm các chất đều điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra anđehit axetic là
A-
C2H5OH, C2H2, CH3COOC2H5.
B-
HCOOC2H3, C2H2, CH3COOH.
C-
C2H5OH, C2H4, C2H2.
D-
CH3COOH, C2H2, C2H4.
10-
Cho các chất : HCN, H2, dung dịch KMnO4, dung dịch Br2/H2O, dung dịch Br2/CH3COOH
Số chất phản ứng được với CH3CH2CHO ở điều kiện thích hợp là
A-
2
B-
3
C-
4
D-
5
[ Phan Phúc Doãn - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1488. Đăng: 21-07-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG