GMT: Thứ Sáu, ngày 20  tháng 7, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL   
 Đồ họa     Hệ Điều Hành   

Trắc Nghiệm Kỹ Thuật Đồ Họa - Bài 13
Cho cửa sổ cắt tỉa hình chữ nhật có góc trái dưới L(-3,1), góc phải trên R(2,6). Dùng giải thuật Cohen Sutherland tìm hạng mục cắt tỉa của MN có M(-4,2) và N(-1,3). [a]--(-4,2) và (-1,2); [b]--(2, 3) và (-1,3); [c]--(-3, 7/3) và (-1,3); [d]--(-3,5) và (-1,3).....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 15:38:13(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Trong giải thuật LyangBarsky thì để tính các giá trị trung gian q1 , q2 , q3 và q4 như sau:
A-
q1=xmin - x1, q2=x1-xmax , q3=ymin - y1, q4=y1-ymax.
B-
q1=xmin - x1, q2=xmax-x1 , q3=ymin - y1, q4=ymax-y1.
C-
q1=xmin - x1, q2=xmax-x1 , q3=y1 - ymin, q4=y1-ymax.
D-
Tất cả đều sai
2-
Trên đoạn thẳng AB có tọa độ là A(x1,y1) và B(x2, y2). Xét một điểm P(x, y) nằm bên trái hay bên phải đoạn thẳng AB ta tính như C sau :
A-
(x2- x1)(y- y1) + (y2 - y1)(x- x1)
B-
(x2- x1)(y- y1) - (y2 - y1)(x- x1)
C-
(x1- x2)(y- y1) - (y1 - y2)(x- x1)
D-
(x1- x2)(y- y1) + (y1 - y2)(x- x1)
3-
Theo giải thuật Cohen Sutherland để tính toạ độ cắt của đoạn thẳng cần cắt tỉa với cửa sổ cắt tỉa như sau: (có k là độ dốc của đoạn thẳng)
A-
B-
C-
--
D-
--
4-
Đoạn mã sau cài đặt giải thuật Cohen Sutherland, gán mã vùng 4bít cho mỗi điểm cuối của đoạn thẳng xén tỉa. Từ giải thuật đã được học bạn hãy cho biết thứ thự từ [1], [2], [3], [4] sẽ có mã vùng lần lượt sẽ là:
[1] .#define EDGE_1 0x1
[2] .#define EDGE_2 0x2
[3] .#define EDGE_3 0x4
[4] .#define EDGE_4 0x8
A-
Trái, phải, dưới và trên
B-
Trên, dưới, trái và phải
C-
Trái, phải, trên và dưới
D-
Phải, trái, trên và dưới
5-
Cho cửa sổ cắt tỉa hình chữ nhật có góc trái dưới L(-3,1), góc phải trên R(2,6). Dùng giải thuật Cohen Sutherland tìm hạng mục cắt tỉa của MN có M(-4,2) và N(-1,3).
A-
(-4,2) và (-1,2)
B-
(2, 3) và (-1,3)
C-
(-3, 7/3) và (-1,3)
D-
(-3,5) và (-1,3)
6-
Cho cửa sổ cắt tỉa hình chữ nhật có góc trái dưới L(1,1), góc phải trên R(6,5). Dùng giải thuật Cohen Sutherland tìm hạng mục cắt tỉa của EF có E(2,2) và F(7,4).
A-
(1,2) và (7,4)
B-
(2, 2) và (6, 18/5)
C-
(2, 3) và (-1,3)
D-
(2, 2 ) và (1,18/5)
7-
Ta có chương trình như sau. Dịch và chạy đều không có lỗi nào (tất cả các câu lệnh đều không sai cú pháp). Khi chạy chương trình không thấy kết quả gì (không có thông báo lỗi), vậy tại sao, do dòng lệnh nào ?
.#include
.#include
void floodfill(int x,int y,int old,int newc){
if(getpixel(x,y)==old){
putpixel(x,y,newc) ; // [1]
floodfill(x-1,y,old,newc);
floodfill(x+1,y,old,newc);
floodfill(x,y-1,old,newc);
floodfill(x,y+1,old,newc);
}
}
void main(){
int grdriver, grmode; grdriver=DETECT;
initgraph(&grdriver,&grmode,"d:\\tc\\bgi");
circle(getmaxx()/2,getmaxy()/2,60); // [2]
floodfill(getmaxx()/2,getmaxy()/2,0,4); // [3]
getch();
closegraph(); // [4]
}
A-
[1]
B-
[2]
C-
[3]
D-
[4]
8-
Phép biển đổi chuẩn hoá tạo ánh xạ cho một cửa sổ mà góc bên trái phía dưới (1,3) và góc bên phải trên (4,7) vào màn hình được chuẩn hoá toàn bộ là:
A-
B-
C-
D-
9-
Cho đoạn thẳng AB có các tọa độ là A(1,1) và B(5,1), có điểm P (-1,2). Để xét xem P nằm bên trái hay bên phải của AB ta tính C là:
A-
1
B-
2
C-
4
D-
5
10-
Cho đoạn thẳng CD có các tọa độ là C(5,1) và D(5,3), có điểm Q(6,4). Để xét xem Q nằm bên trái hay bên phải của CD ta tính C là :
A-
2
B-
6
C-
4
D-
1
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1350. Đăng: 11-10-2011.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG