GMT: Thứ Ba, ngày 26  tháng 3, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Tin Học >> SQL

Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL   
 SQL     Cơ Sở Dữ Liệu     Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật   

Trắc Nghiệm Cơ Sở Dữ Liệu - Bài 01
Câu nào trong các câu dưới đây sai khi nói về hệ CSDL khách-chủ? [a]--Trong kiến trúc khách-chủ, các thành phần (của hệ QTCSDL) tương tác với nhau tạo nên hệ thống gồm thành phần yêu cầu tài nguyên và thành phần cấp tài nguyên; [b]--Hai thành phần yêu cầu tài nguyên và thành phần cấp tài nguyên phải cài đặt trên cùng một máy tính; [c]--Thành phần cấp tài nguyên thường được cài đặt tại một máy chủ trên mạng (cục bộ); [d]--Thành phần yêu cầu tài nguyên có thể cài đặt tại nhiều máy khác (máy khách) trên mạng.....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 02:03:43(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Trường khóa chính là trường:
A-
Single Key
B-
Unique Key
C-
First Key
D-
Primary Key
2-
Câu nào trong các câu dưới đây sai khi nói về hệ CSDL khách-chủ?
A-
Trong kiến trúc khách-chủ, các thành phần (của hệ QTCSDL) tương tác với nhau tạo nên hệ thống gồm thành phần yêu cầu tài nguyên và thành phần cấp tài nguyên
B-
Hai thành phần yêu cầu tài nguyên và thành phần cấp tài nguyên phải cài đặt trên cùng một máy tính
C-
Thành phần cấp tài nguyên thường được cài đặt tại một máy chủ trên mạng (cục bộ)
D-
Thành phần yêu cầu tài nguyên có thể cài đặt tại nhiều máy khác (máy khách) trên mạng
3-
Hãy chọn phương án đúng. Hai bảng trong một CSDL quan hệ liên kết với nhau thông qua:
A-
Địa chỉ của các bảng
B-
Tên trường
C-
Thuộc tính của các trường được chọn (không nhất thiết phải là khóa)
D-
Thuộc tính khóa
4-
Câu nào trong các câu dưới đây sai khi nói về hệ CSDL cá nhân?
A-
Người dùng đóng vai trò là người quản trị CSDL
B-
Tính an toàn của hệ CSDL cá nhân rất cao
C-
Hệ CSDL cá nhân được lưu trữ trên 1 máy
D-
Hệ CSDL chỉ cho phép 1 người dùng tại một thời điểm
5-
Tiêu chí nào sau đây thường được dùng để chọn khóa chính?
A-
Khóa có ít thuộc tính nhất
B-
Không chứa các thuộc tính thay đổi theo thời gian
C-
Khóa bất kì
D-
Chỉ là khóa có một thuộc tính
6-
Thế nào là cơ sở dữ liệu quan hệ?
A-
Cơ sở dữ liệu được xây dựng dựa trên mô hình dữ liệu quan hệ
B-
Cơ sở dữ liệu dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quan hệ
C-
Cơ sở dữ liệu được xây dựng dựa trên mô hình dữ liệu quan hệ và khai thác CSDL quan hệ
D-
Cơ sở dữ liệu dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quan hệ dựa trên mô hình dữ liệu quan hệ
7-
Liên kết giữa các bảng được dựa trên:
A-
Thuộc tính khóa
B-
Các thuộc tính trùng tên nhau giữa các bảng
C-
Ý định của người quản trị hệ CSDL
D-
Ý định ghép các bảng thành một bảng có nhiều thuộc tính hơn
8-
Câu nào sai trong các câu dưới đây khi nói về ưu điểm của hệ CSDL khách-chủ?
A-
Chi phí cho truyền thông giảm
B-
Bổ sung thêm máy khách là dễ dàng
C-
Phát triển và sử dụng các hệ CSDL khách-chủ khá đơn giản, dễ dàng
D-
Nâng cao khả năng đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu
9-
Khẳng định nào sau đây về CSDL quan hệ là đúng?
A-
Tập hợp các bảng dữ liệu
B-
Cơ sở dữ liệu được tạo ra từ hệ QTCSDL Access
C-
Cơ sở dữ liệu mà giữa các dữ liệu có quan hệ với nhau
D-
Cơ sở dữ liệu được xây dựng trên mô hình dữ liệu quan hệ
10-
Câu nào sai trong các câu dưới đây?
A-
Mỗi bảng có ít nhất một khóa
B-
Nên chọn khóa chính là khóa có ít thuộc tính nhất
C-
Trong một bảng có thể có nhiều khóa chính
D-
Việc xác định khóa phụ thuộc vào quan hệ logic của các dữ liệu chứ không phụ thuộc vào giá trị các dữ liệu
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 4082. Đăng: 14-10-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG