GMT: Thứ Năm, ngày 21  tháng 11, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học   
 Cảm Ứng     Sinh Trưởng Và Phát Triển     Sinh Sản     Vật Chất Và Năng Lượng     Đề Thi     Tuần Hoàn     Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I   

Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 12
Vai trò của sắc tố xantophyl là: a. Chuyển năng lượng hấp thu được cho chất diệp lục; b. Nhận năng lượng của diệp lục a để kích thích phân li nước; c. Nhận năng lượng của diệp lục b để phân li nước; d. Chuyển năng lượng hấp thụ được cho carôten. Nhóm sắc tố phụ bao gồm: a. Carôten và phicoxiamin; b. Xantôphyl và diệp lục a; c. Diệp lục a và diệp lục b.......
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 19:59:53(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Hệ sắc tố quang hợp chứa trong bộ phận nào sau đây của lục lạp?
A-
Nằm rãi rác trong lục lạp
B-
Màng tilacoit
C-
Các túi tilacoit
D-
Chất nền
2-
Lục lạp chứa ở bộ phận nào sau đây của lá?
A-
Khoảng trống gian bào
B-
Tế bào biểu bì mặt dưới
C-
Tế bào mô giậu
D-
Tế bào biểu bì mặt trên
3-
Sắc tố nào sau đây không có ở thực vật bậc cao?
A-
Carôten
B-
Xantophyl
C-
Phicôxiamin
D-
Clorophyl (diệp lục)
4-
Vai trò của sắc tố xantophyl là:
A-
Chuyển năng lượng hấp thu được cho chất diệp lục
B-
Nhận năng lượng của diệp lục a để kích thích phân li nước
C-
Nhận năng lượng của diệp lục b để phân li nước
D-
Chuyển năng lượng hấp thụ được cho carôten
5-
Nhóm sắc tố phụ bao gồm:
A-
Carôten và phicoxiamin
B-
Xantôphyl và diệp lục a
C-
Diệp lục a và diệp lục b
D-
Carôten và xantophyl
6-
Nhóm sắc tố phicobilin có khả năng:
A-
Hấp thu năng lượng của vùng sóng dài
B-
Hấp thu năng lượng của vùng sóng ngắn
C-
Hấp thu năng lượng của vùng ánh sáng đỏ
D-
Hấp thu năng lượng của vùng ánh sáng tím
7-
Chức năng nào sau đây là của chất nền lục lạp?
A-
Nơi chứa sắc tố phụ của quang hợp
B-
Nơi hấp thu năng lượng ánh sáng
C-
Nơi diễn ra quá trình quang phân li nước
D-
Nơi diễn ra pha tối của quang hợp
8-
Các enzim quang hợp chứa nhiều ở:
A-
Màng ngoài lục lạp
B-
Chất nền lục lạp
C-
Màng trong lục lạp
D-
Các hạt grana
9-
Hệ sắc tố của lá có đặc điểm gì?
A-
Chỉ hấp thụ được các tia sáng có bước sóng ngắn
B-
Rất dễ bị kích thích bởi các photon ánh sáng
C-
Chỉ hấp thu được ánh sáng vùng xanh lục
D-
Không hấp thu được ánh sáng vùng xanh tím
10-
Nhóm sinh vật nào sau đây được xem là sinh vật dị dưỡng?
A-
Vi khuẩn lam
B-
Tảo
C-
Thực vật
D-
Nấm
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1037. Đăng: 18-10-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG