GMT: Thứ Ba, ngày 2  tháng 6, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL   
 C#     C++     Visual Basic     Visual Foxpro     C     Java     Pascal     Thiết Kế Web     ASP.NET     XML     CSS     PHP   

Trắc Nghiệm C++ - Bài 03
Muốn mở một tệp tin abc.txt để ghi thêm dữ liệu vào cuối tệp, lệnh nào sau đây là đúng: [a]--fstream myFile("abc.txt", ios::out); [b]--fstream myFile("abc.txt", ios::app); [c]--fstream myFile("abc.txt", ios::out|ios::app); [d]--fstream myFile("abc.txt", ios::out||ios::app); Trong các khai báo lớp sau, những khai báo nào là đúng: [a]--class MyClass; [b]--Class MyClass; [c]--class MyClass(…) [d]--Class MyClass{…};.....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 21:10:47(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Muốn mở một tệp tin abc.txt để ghi thêm dữ liệu vào cuối tệp, lệnh nào sau đây là đúng:
A-
fstream myFile("abc.txt", ios::out);
B-
fstream myFile("abc.txt", ios::app);
C-
fstream myFile("abc.txt", ios::out|ios::app);
D-
fstream myFile("abc.txt", ios::out||ios::app);
2-
Xét hai lệnh khai báo sau:
fstream myFile1("abc.txt", ios::out);
ofstream myFile2("abc.txt", ios::out);

Nhận định nào sau đây là đúng:
A-
myFile1 và myFile2 có chức năng giống nhau.
B-
myFile1 và myFile2 có chức năng khác nhau
C-
myFile1 có chức năng như myFile2 nhưng có nhiều khả năng hơn
D-
Tất cả 2 nhận định đều sai
3-
Xét hai lệnh khai báo sau:
fstream myFile1("abc.txt", ios::in);
ifstream myFile2("abc.txt", ios::in);

Nhận định nào sau đây là đúng:
A-
myFile1 và myFile2 có chức năng giống nhau.
B-
myFile1 và myFile2 có chức năng khác nhau
C-
myFile1 có chức năng như myFile2 nhưng có nhiều khả năng hơn
D-
Tất cả 2 nhận định đều sai
4-
Xét đoạn chương trình sau:
ofstream myFile("abc.txt", ios::out);
if(myFile) myFile << "abc.txt";

Chương trình sẽ làm gì?
A-
Ghi ra màn hình dòng chữ "abc.txt"
B-
Ghi vào tệp tin abc.txt dòng chữ "abc.txt"
C-
Đọc từ tệp tin abc.txt dòng chữ "abc.txt"
D-
Chương trình sẽ báo lỗi.
5-
Xét đoạn chương trình sau:
ifstream myFile("abc.txt", ios::in);
char text[20];
if(myFile) myFile >> text;

Chương trình sẽ làm gì, nếu tệp tin abc.txt có nội dung là dòng chữ "abc.txt"?
A-
Ghi ra màn hình dòng chữ "abc.txt"
B-
Ghi vào tệp tin abc.txt dòng chữ "abc.txt"
C-
Đọc từ tệp tin abc.txt dòng chữ "abc.txt"
D-
Chương trình sẽ báo lỗi.
6-
Xét đoạn chương trình sau:
fstream myFile("abc.txt", ios::out);
if(myFile) myFile << "abc.txt";
myFile.close();
myFile.open("abc.txt", ios::in);
char text[20];
if(myFile) myFile >> text;
cout << text;

Chương trình sẽ làm gì, nếu tệp tin abc.txt có nội dung là dòng chữ "abc.txt"?
A-
Ghi vào tệp tin abc.txt dòng chữ "abc.txt"
B-
Đọc từ tệp tin abc.txt dòng chữ "abc.txt"
C-
Ghi ra màn hình dòng chữ "abc.txt"
D-
Cả ba đáp án trên.
7-
Xét đoạn chương trình sau:
ifstream myFile("abc.txt", ios::in);
if(myFile) cout << myFile.tellg();
Chương trình sẽ in ra màn hình kết quả gì?
A-
0
B-
1
C-
8
D-
16
8-
Xét đoạn chương trình sau, nếu tệp abc.txt chứa một số lượng kí tự đủ lớn:
ifstream myFile("abc.txt", ios::in);
if(myFile){
char c;
myFile >> c;
cout << myFile.tellg();
}
Chương trình sẽ in ra màn hình kết quả gì?
A-
0
B-
1
C-
8
D-
16
9-
Xét đoạn chương trình sau, nếu tệp abc.txt chứa một số lượng kí tự đủ lớn:
ifstream myFile("abc.txt", ios::in);
if(myFile){
myFile.seekg(sizeof(char)*5, ios::beg);
myFile.seekg(sizeof(char)*5, ios::cur);
cout << myFile.tellg();
}

Chương trình sẽ in ra màn hình kết quả gì?
A-
0
B-
5
C-
10
D-
80
10-
Trong các khai báo lớp sau, những khai báo nào là đúng:
A-
class MyClass;
B-
Class MyClass;
C-
class MyClass(…)
D-
Class MyClass{…};
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 2149. Đăng: 18-10-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG