GMT: Thứ Hai, ngày 23  tháng 7, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL   
 C#     C++     Visual Basic     Visual Foxpro     C     Java     Pascal     Thiết Kế Web     ASP.NET     XML     CSS     PHP   

Trắc nghiệm C++ - Bài 20
Bài trắc nghiệm đúng, sai sau đây sẽ giúp các bạn củng cố thêm một số kiến thức về bộ môn lập trình C++. Bài viết này các bạn sẽ hiểu rõ thêm về một số khái niệm trong lập trình C++, các lỗi cơ bản cũng như các dạng bài tập liên quan khác......
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 03:02:19(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Hàm sau đây dự kiến dùng để sắp xếp các xâu theo thứ tự alphabet:
void SapXep(char **Ds, int n)
{ for (int i = 0; i < n - 1; i++)
for (int j = i + 1; j < n; j++)
if (strcmp(Ds[j], Ds[i]) > 0)
{ char s[20];
strcpy(s, Ds[j]);
strcpy(Ds[j], Ds[i]);
strcpy(Ds[i], s);
}
}

Theo bạn hàm này viết đúng hay sai?
A-
Đúng
B-
Sai
2-
Khi sửa đoạn chương trình dùng để nhập mảng hai chiều, người ta viết lại dòng lệnh sau:
scanf("%d", &A[i][j]);
Thành
scanf("%d", A[i]+j);
Sửa như vậy đúng hay sai?
A-
Đúng
B-
Sai
3-
Hàm sau đây dự kiến dùng để sắp xếp các xâu theo thứ tự alphabet:
void SapXep(char **Ds, int n)
{ for (int i = 0; i < n - 1; i++)
for (int j = i + 1; j < n; j++)
if (strcmp(Ds[j], Ds[i]) > 0)
{ char *s = Ds[j];
Ds[j] = Ds[i];
Ds[i] = s;
}
}

Theo bạn hàm này viết đúng hay sai?
A-
Đúng
B-
Sai
4-
Khi sửa đoạn chương trình dùng để nhập mảng hai chiều,người ta viết lại dòng lệnh sau:
scanf("%d", &A[i][j]);
Thành
scanf("%d", *(A+i)+j);
Sửa như vậy đúng hay sai?
A-
Đúng
B-
Sai
5-
Có thể nhập mảng một chiều có các phần tử là số thực theo cách sau hay không?
for (int i = 0; i < n; i++)
{ printf("\nCho A[%d]: ", i);
scanf("%f", &A[i]);
}
A-
B-
Không
6-
Có thể nhập mảng một chiều có các phần tử là số thực theo cách sau hay không?
for (int i = 0; i < n; i++)
{ printf("\nCho A[%d]: ", i);
float x;
scanf("%f", &x);
A[i] = x;
}
A-
B-
Không
7-
Khi sửa đoạn chương trình dùng để nhập mảng hai chiều, người ta viết lại dòng lệnh sau:
scanf("%d", &A[i][j]);
Thành
scanf("%d", *(A+i)[j]);
Sửa như vậy đúng hay sai?
A-
Đúng
B-
Sai
8-
Khi sửa đoạn chương trình dùng để nhập mảng hai chiều, người ta viết lại dòng lệnh sau:
scanf("%d", &A[i][j]);
Thành
scanf("%d", &(*(A+i))[j]);
Sửa như vậy đúng hay sai?
A-
Đúng
B-
Sai
9-
Khi sửa đoạn chương trình dùng để nhập mảng hai chiều, người ta viết lại dòng lệnh sau:
scanf("%d", &A[i][j]);
Thành
scanf("%d", (A+i)[j]);
Sửa như vậy đúng hay sai?
A-
Đúng
B-
Sai
10-
Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau, a sẽ có giá trị là 45 ?
i = a = 0;
do { a += ++i;
} while (i <= 8);

Theo bạn đáp án này đúng hay sai ?
A-
Đúng
B-
Sai
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1678. Đăng: 20-10-2011.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG