GMT: Thứ Ba, ngày 2  tháng 6, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học   
 Cảm Ứng     Sinh Trưởng Và Phát Triển     Sinh Sản     Vật Chất Và Năng Lượng     Đề Thi     Tuần Hoàn     Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I   

Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 25
Hệ nào có vai trò quan trọng nhất trong việc điều hoà cân bằng nội môi? a. Hô hấp và bài tiết; b. Thần kinh và tuần hoàn; c. Nội tiết và bài tiết; d. Thần kinh và nội tiết. Cơ thể động vật chống nóng bằng cách: a. Giảm toả nhiệt và tăng sinh nhiệt của cơ thể; b. Tăng toả nhiệt và sinh nhiệt của cơ thể; c. Giảm toả nhiệt và sinh nhiệt của cơ thể; d. Tăng toả nhiệt và giảm sinh nhiệt của cơ thể.....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 20:28:23(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Hoocmôn nào sau đây có tác dụng làm tăng nhịp tim?
A-
Insulin
B-
Glucagon
C-
Axêtincôlin
D-
Ađrênalin
2-
Hệ nào có vai trò quan trọng nhất trong việc điều hoà cân bằng nội môi?
A-
Hô hấp và bài tiết
B-
Thần kinh và tuần hoàn
C-
Nội tiết và bài tiết
D-
Thần kinh và nội tiết
3-
Cơ thể động vật chống nóng bằng cách:
A-
Giảm toả nhiệt và tăng sinh nhiệt của cơ thể
B-
Tăng toả nhiệt và sinh nhiệt của cơ thể
C-
Giảm toả nhiệt và sinh nhiệt của cơ thể
D-
Tăng toả nhiệt và giảm sinh nhiệt của cơ thể
4-
Trung khu điều hoà hoạt động trao đổi nước của người nằm ở:
A-
Tuỷ sống
B-
Tiểu não
C-
Hành não
D-
Vùng dưới đồi thị
5-
Hoocmôn ADH do thuỳ sau tuyến yên tiết ra có tác dụng:
A-
Làm tăng lượng máu lọc qua cầu thận
B-
Gây co các động mạch đến thận
C-
Giảm tái hấp thu nước của ống thận
D-
Làm tăng lượng nước tiểu đổ vào bể thận
6-
Nguyên nhân của hiện tượng thân cây luôn mọc về phía có ánh sáng là:
A-
Auxin phân bố tập trung ở đỉnh chồi
B-
Auxin phân bố đồng đều 2 phía tối sáng của cây
C-
Auxin phân bố nhiều hơn ở phía tối của cây
D-
Auxin phân bố nhiều hơn về phía sáng
7-
Câu có nội dung đúng trong các câu sau:
A-
Ở thân mầm của cây, lượng Auxin ở mặt trên nhiều hơn mặt dưới
B-
Rễ cây luôn hướng nước dương
C-
Thân cây có tính hướng đất dương
D-
Rễ cây hướng hóa dương đối với mọi hóa chất
8-
Hướng động của thực vật có đặc điểm là:
A-
Hướng về phía của trọng lực
B-
Tránh xa tác nhân kích thích
C-
Hướng về phía tác nhân kích thích
D-
Diễn ra chậm
9-
Yếu tố bên trong cơ thể thực vật đóng vai trò điều tiết hướng động là:
A-
Sự thay đổi độ pH trong tế bào
B-
Sự tăng nhiệt độ trong tế bào
C-
Hoocmôn sinh trưởng
D-
Sự thay đổi tính thấm của mành tế bào
10-
Bộ phận nào sau đây của cây luôn hướng về phía tác dụng của trọng lực?
A-
Thân
B-
Rễ
C-
D-
Chồi ngọn
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1049. Đăng: 20-10-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG