GMT: Thứ Tư, ngày 14  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học   
 Hóa Vô Cơ     Hóa Đại Cương     Đề thi   

Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 307
Có bao nhiêu đồng phân mạch cacbon thẳng ứng với CTPT C6H10O4 (chỉ chứa một loại nhóm chức) khi tác dụng với NaOH cho sản phẩm gồm 1 muối và 1 rượu ? Một este X có công thức phân tử C4H6O2. Thủy phân hết X thành hỗn hợp Y. X có công thức cấu tạo nào để Y cho phản ứng tráng gương tạo lượng Ag lớn nhất ?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 22:52:52(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Có bao nhiêu đồng phân mạch cacbon thẳng ứng với CTPT C6H10O4 (chỉ chứa một loại nhóm chức) khi tác dụng với NaOH cho sản phẩm gồm 1 muối và 1 rượu?
A-
2
B-
3
C-
4
D-
6
2-
Một este X có công thức phân tử C4H6O2. Thủy phân hết X thành hỗn hợp Y. X có công thức cấu tạo nào để Y cho phản ứng tráng gương tạo lượng Ag lớn nhất?
A-
HCOOCH=CHCH3
B-
HCOOCH2CH=CH2
C-
CH3COOCH=CH2
D-
CH2=CHCOOCH3
3-
Các ion sau: 9F-, 11Na+, 12Mg2+, 13Al3+
A-
Bán kính bằng nhau.
B-
Số proton bằng nhau.
C-
Số electron bằng nhau.
D-
Số khối bằng nhau.
4-
Phản ứng nào sau đây không tạo ra hai muối?
A-
CO2 + NaOH (dư).
B-
NO2 + NaOH (dư).
C-
Fe3O4 + HCl (dư).
D-
Ca(HCO3) + NaOH (dư).
5-
Đốt cháy hidrocacbon mạch hở X (ở thể khí tại điều kiện thường) . Mặt khác, 0,1(mol) X tác dụng với AgNO3 trong NH3 (dư) thu được 15,9(g) kết tủa màu vàng. Công thức cấu tạo của X là (H = 1; C = 12; Ag =108)
A-
CH ≡ CH.
B-
CH2=CH-C≡CH.
C-
CH3-CH2-C≡CH.
D-
CH≡C-C≡CH.
6-
Cho hỗn hợp gồm Na2CO3, K2CO3 vào 50(ml) dung dịch H2SO4 1(M). Phản ứng hoàn toàn, thấy có 0,672 lít khí CO2 (ở đkc). Vậy dung dịch sau phản ứng
A-
có môi trường baz.
B-
có môi trường axit.
C-
có môi trường trung tính.
D-
Thiếu dữ kiện để kết luận được.
7-
Trộn lẫn dung dịch chứa a(mol) Al2(SO4)3 với dung dịch chứa 0,22(mol) NaOH. Kết thúc phản ứng, thấy có 1,56(g) kết tủa. Giá trị của a là (H =1; Na = 23; Al = 27; O = 16; S =32)
A-
0,01(mol).
B-
0,02(mol).
C-
0,025(mol).
D-
0,03(mol).
8-
Có 4 lọ hóa chất đựng 4 dung dịch riêng biệt: (1) NH3; (2) FeSO4; (3) BaCl2; (4) HNO3. Những cặp chất phản ứng được với nhau là:
A-
1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4.
B-
1-4, 2-3, 2-4.
C-
1-2, 1-4, 2-3, 2-4.
D-
1-2, 1-3, 1-4, 2-3.
9-
Phát biểu nào sau đây sai?
A-
do nhân benzen rút điện tử khiến –OH của phenol có tính axit.
B-
phenol có tính axit nhưng yếu hơn axit cacbonic.
C-
dung dịch phenol không làm đổi quỳ tím vì phenol có tính axit rất yếu.
D-
phenol cho phản ứng cộng dễ dàng với brom tạo kết tủa trắng 2,4,6-tribromphenol.
10-
Cho 1,2(g) andehit đơn chức X phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3 (lấy dư), thu được 8,64(g) Ag, hiệu suất phản ứng là 50%. Vậy X là (H = 1; C =12; O =16; Ag =108)
A-
CH3CHO.
B-
HCHO.
C-
C2H5CHO.
D-
C2H3CHO.
[ Phan Phúc Doãn - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 673. Đăng: 22-10-2011.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG