GMT: Thứ Năm, ngày 21  tháng 11, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học   
 Hóa Vô Cơ     Hóa Đại Cương     Đề thi   

Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 330
Cho hỗn hợp X gồm rượu metylic và 2 axit đơn chức kết tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với Na dư giải phóng ra 6,72 lít khí H2 (đktc). Nếu đun nóng hỗn hợp X (xt H2SO4 đặc) thì các chất trong hỗn hợp tác dụng vừa đủ với nhau tạo thành 25 gam hỗn hợp este. Vậy 2 axit trong hỗn hợp X là ?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 19:58:47(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho các chất có công thức cấu tạo sau: CH3-CH=CH-Cl (1); Cl-CH2-CH=CH-CH3 (2); CH3-C(CH3)=CH-COOH (3); CH2=C(CH3)-COOH (4); CH3-CCl=CH-COOH (5). Hãy cho biết những chất nào có đồng phân hình học?
A-
(1) (2) (3)
B-
(1) (2) (4)
C-
(2) (3) (4)
D-
(1) (2) (5)
2-
Cho sơ đồ sau: . Hãy cho biết chất nào sau đây không thể là X?
A-
CH3COOC2H5
B-
C6H5OH
C-
C6H5NH3Cl
D-
CH3COOH
3-
Cho 2 ion Xn+ và Yn- đều có cấu hình electron là : 1s22s22p6. Tổng số hạt mang điện của Xn+ nhiều hơn của Yn- là 4 hạt. Hãy cho biết cấu hình đúng của X và Y?
A-
1s22s22p63s23p1 và 1s22s22p3
B-
1s22s22p63s1 và 1s22s22p4
C-
1s22s22p63s1 và 1s22s22p5
D-
1s22s22p63s2 và 1s22s22p4
4-
cho biết rượu nào sau đây khi tách nước thu được 3 anken (kể cả đồng phân hình học)
A-
isopropylic
B-
iso-pentylic
C-
tert-pentylic
D-
sec-butylic
5-
Người ta điều chế anilin bằng cách nitro hóa 500gam benzen rồi khử hợp chất nitro sinh ra. Khối lượng anilin thu được là bao nhiêu, biết hiệu suất của quá trình là 78%?
A-
362,7gam
B-
465,0 gam
C-
346,7gam
D-
463,4gam
6-
Cho từ từ 200 ml dung dịch HCl vào dung dịch chứa 0,15 mol Na2CO3 và 0,1 mol NaHCO3 thu được khí CO2 và dung dịch X. Cho nước vôi trong dư vào dung dịch X thu được 20 gam kết tủa. Vậy nồng độ mol/l của dung dịch HCl là:
A-
2,0M
B-
1,0M
C-
0,5M
D-
1,5M
7-
Cho hỗn hợp X gồm rượu metylic và 2 axit đơn chức kết tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với Na dư giải phóng ra 6,72 lít khí H2 (đktc). Nếu đun nóng hỗn hợp X (xt H2SO4 đặc) thì các chất trong hỗn hợp tác dụng vừa đủ với nhau tạo thành 25 gam hỗn hợp este. Vậy 2 axit trong hỗn hợp X là:
A-
C2H5COOH và C3H7COOH
B-
HCOOH và CH3COOH
C-
C2H3COOH và C3H5COOH
D-
CH3COOH và C2H5COOH
8-
Hãy cho biết dãy các ion nào sau đây đều là bazơ?
A-
NO3-, CO32-, SO32- và PO43-
B-
CO32-; SO32-, PO43- và CH3COO-
C-
HCO3-; H2PO4-; CH3COO- và C6H5O-
D-
NH4+ , HSO- ; Al(OH)2+ và OH-
9-
Cho các chất sau: anilin (1), p-metylanilin (2); benzyl amin (3); metyl phenyl amin (4); Hãy cho bi ết những chất nào tác dụng với Br2 (dd) cho kết tủa trắng?
A-
(1), (2) ,(4)
B-
(1) ,(3), (4)
C-
(1) ,(2) ,(3)
D-
(2) ,(3) ,(4)
10-
Có các chất sau: CH3NH2 (1); NH3 (2); C6H5NH2 (3) và C6H5-NH-CH3 (4). Sự sắp xếp nào theo chiều tăng dần tính bazơ của các chất đó?
A-
(3) < (4) < (1) < (2)
B-
(3) < (4) < (2) < (1)
C-
(3) < (2) < (4) < (1)
D-
(2) < (3) < (4) < (1)
[ Phan Phúc Doãn - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 774. Đăng: 24-10-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG