GMT: Thứ Tư, ngày 24  tháng 7, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân   
 Thế Giới Sống     Sinh Học - Tế Bào     Sinh Học - Vi Sinh Vật     Đề Thi     Đề Thi Nâng Cao   

Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 10
Vai trò cơ bản nhất của tế bào chất là: A. Nơi chứa đựng tất cả thông tin di truyền của tế bào; B. Bảo vệ nhân; C. Nơi thực hiện trao đổi chất trực tiếp của tế bào với môi trường; D. Nơi diễn ra mọi hoạt động sống của tế bào. Tế bào chất ở sinh vật nhân thực chứa: A. Các bào quan không có màng bao bọc; B. Chỉ chứa ribôxom và nhân tế bào..................
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 02:32:13(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Trong tế bào sống có:
1. Các ribôxôm.
2. Tổng hợp ATP.
3. Màng tế bào.
4. Màng nhân.
5. Các itron.
6. ADN polymerase.
7. Sự quang hợp.
8. Ti thể.
Những thành phần có thể có trong cả tế bào sinh vật nhân chuẩn và nhân sơ là:
A-
1, 2, 3, 6, 7
B-
1, 2, 3, 5, 7, 8
C-
1, 2, 3, 4, 7
D-
1, 3, 5, 6
2-
Vai trò cơ bản nhất của tế bào chất là:
A-
Nơi chứa đựng tất cả thông tin di truyền của tế bào
B-
Bảo vệ nhân
C-
Nơi thực hiện trao đổi chất trực tiếp của tế bào với môi trường
D-
Nơi diễn ra mọi hoạt động sống của tế bào
3-
Tế bào chất ở sinh vật nhân thực chứa?
A-
Các bào quan không có màng bao bọc
B-
Chỉ chứa ribôxom và nhân tế bào
C-
Chứa bào tương và nhân tế bào
D-
Hệ thống nội màng, các bào quan có màng bao bọc và khung xương tế bào
4-
Bào quan giữ vai trò quan trọng nhất trong quá trình hô hấp của tế bào là:
A-
Lạp thể
B-
Ti thể
C-
Bộ máy gôngi
D-
Ribôxôm
5-
Màng sinh chất của tế bào ở sinh vật nhân thực được cấu tạo bởi:
A-
Các phân tử prôtêin và axitnuclêic
B-
Các phân tử phôtpholipit và axitnuclêic
C-
Các phân tử prôtêin và phôtpholipit
D-
Các phân tử prôtêin
6-
Colesteron có ở màng sinh chất của tế bào:
A-
Vi khuẩn
B-
Nấm
C-
Động vật
D-
Thực vật
7-
Màng sinh chất là một cấu trúc khảm động là vì:
A-
Các phân tử cấu tạo nên màng có thể di chuyển trong phạm vi màng
B-
Được cấu tạo bởi nhiều loại chất hữu cơ khác nhau
C-
Phải bao bọc xung quanh tế bào
D-
Gắn kết chặt chẽ với khung tế bào
8-
Màng tế bào điều khiển các chất ra vào tế bào:
A-
Một cách tuỳ ý
B-
Một cách có chọn lọc
C-
Chỉ cho các chất vào
D-
Chỉ cho các chất ra
9-
Các loại màng ở các cấu trúc khác nhau của một tế bào nhân chuẩn khác nhau ở chỗ:
A-
Phốtpho lipít chỉ có ở một số loại màng
B-
Chỉ có một số màng được cấu tạo từ phân tử lưỡng cực
C-
Mỗi loại màng có những phân tử prôtêin đặc trưng
D-
Chỉ có một số màng có tính bán thấm
10-
Tế bào của cùng một cơ thể có thể nhận biết nhau và nhận biết các tế bào " lạ " là nhờ:
A-
Màng sinh chất có " dấu chuẩn "
B-
Màng sinh chất có prôtêin thụ thể
C-
Màng sinh chất có khả năng trao đổi chất với môi trường
D-
Cả A, B và C
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 3912. Đăng: 24-10-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG