GMT: Thứ Ba, ngày 21  tháng 5, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL   
 C#     C++     Visual Basic     Visual Foxpro     C     Java     Pascal     Thiết Kế Web     ASP.NET     XML     CSS     PHP   

Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 17
Phát biểu nào sau đây không phài là lợi ích của việc dùng hàm: [a]--Tránh dư thừa, lặp lại nhiều lần một đoạn lệnh. [b]--Dễ bảo trì. [c]--Khả năng sử dụng lại đoạn lệnh. [d]--Tất cả đều sai. Độ ưu tiên đối với các toán tử logic là: [a]--AND, NOT, OR [b]--NOT, OR, AND. [c]--OR, NOT, AND. [d]--NOT, AND, OR.......
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 09:35:58(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Độ ưu tiên đối với các toán tử logic là:
A-
AND, NOT, OR
B-
NOT, OR, AND.
C-
OR, NOT, AND.
D-
NOT, AND, OR.
2-
Kết quả của chương trình sau là gì:
#include
void main()
{
int a=40, b=4;
while(a!=b)
if (a>b) a=a-b;
else b=b-a;
printf("%d",a);
};
A-
4
B-
8
C-
16
D-
Kết quả khác
3-
Giả sử trong ngôn ngữ C sử dụng khai báo "double a[12]", phần tử a[7] là phần tử thứ bao nhiêu trong mảng a:
A-
Thứ 6
B-
Thứ 7
C-
Thứ 8
D-
Thứ 9
4-
Kết quả của chương trình sau là gì:
#include
void hoanvi(int *px, int *py)
{
int z ;
z=*px;
*px=*py ;
*py=z ;
} ;
void main()
{
int a=15, b=21 ; hoanvi(a,b) ;
printf ("%d %d",a,b);
};
A-
"15 21"
B-
"21 15"
C-
Báo lỗi khi thực hiện chương trình
D-
Kết quả khác.
5-
Phát biểu nào sau đây không phài là lợi ích của việc dùng hàm:
A-
Tránh dư thừa, lặp lại nhiều lần một đoạn lệnh.
B-
Dễ bảo trì.
C-
Khả năng sử dụng lại đoạn lệnh.
D-
Tất cả đều sai.
6-
Khai báo các biến:
int m,n; float x,y;
Lệnh nào sai :
A-
n=5 ;
B-
x=10 ;
C-
y=12.5 ;
D-
m=2.5 ;
7-
Kết quả in ra màn hình của chương trình sau :
#include
void main()
{
char *s;
s="chao cac ban"; strcpy(&s[5],&s[9]);
printf("%s",s);
};
A-
"chao".
B-
"chao ban".
C-
"chao cac ban".
D-
"chao cac".
8-
Kết quả in ra màn hình của chương trình sau:
#include
void main()
{
int a=100, b=6;
double f;
f=(double)a/(double)b;
printf("%2.2f",f);
};
A-
"16"
B-
"16.00"
C-
"16.67"
D-
Kết quả khác
9-
Kết quả in ra màn hình của biểu thức sau là gì:-3+4%5/2.
A-
-1
B-
-3
C-
1
D-
Kết quả khác.
10-
Kết quả của chương trình sau là gì :
#include
void main()
{
int i,j;
for (i=1; i<4; i++)
j=i;
printf("%3d",j);
};
A-
" 1 2 3 4"
B-
" 4"
C-
" 3"
D-
Kết quả khác
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 2854. Đăng: 24-10-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG