GMT: Thứ Bảy, ngày 24  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học   
 Hóa Vô Cơ     Hóa Đại Cương     Đề thi   

Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 360
Cho các nguyên tố X,Y, Z, N, có số hiệu nguyên tử lần lượt là 12, 19, 11,13. Nếu sắp xếp các nguyên tố theo thứ tự tính kim loại tăng dần, thì sắp xếp nào sau đây là đúng ? Hỗn hợp 2 axit no đơn chức là đồng đẳng kế tiếp cho tác dụng hết với NaOH. Lượng muối sinh ra cho phản ứng với vôi tôi xút tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn được hỗn hợp khí có tỉ khối hơi so với hiđro là 8,75. Công thức cấu tạo thu gọn của 2 axit đó là ? ( Cho H = 1, C = 12, O =16)
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 17:14:20(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho các nguyên tố X,Y, Z, N, có số hiệu nguyên tử lần lượt là 12, 19, 11,13. Nếu sắp xếp các nguyên tố theo thứ tự tính kim loại tăng dần, thì sắp xếp nào sau đây là đúng.
A-
N < X < Z < Y
B-
X < Y < Z < N
C-
X < N < Z < Y
D-
N < X < Y < Z
2-
Một loại xenlulozơ có khối lượng phân tử 2.430.000 đvc thì số mắt xích n là: ( Cho H = 1, C =12, O =16)
A-
16.000
B-
15.000
C-
14.000
D-
18.000
3-
Cho 0,1 mol Fe vào 500ml dung dịch AgNO3 1M thì dung dịch thu được chứa:
A-
AgNO3
B-
Fe(NO3)3
C-
AgNO3 vàFe(NO3)2
D-
AgNO3 và Fe(NO3)3
4-
Cho 12,9 gam hỗn hợp Al và Mg phản ứng hết với dung dịch hỗn hợp 2 axit HNO3 và H2SO4( đặc nóng ) thu được 0,1 mol mỗi khí SO2, NO, NO2. Cô cạn dung dịch sau phản ứng khối lượng muối khan thu được là:
A-
37,7 gam
B-
47,3 gam
C-
31,5gam
D-
34,9 gam
5-
Trong sơ đồ:
Metan → X → Y → Z → Cao su buna Chất Z là:
A-
Rượu etylic
B-
Butađien – 1,3
C-
Vinyl axetilen
D-
Butan
6-
Hỗn hợp 2 axit no đơn chức là đồng đẳng kế tiếp cho tác dụng hết với NaOH. Lượng muối sinh ra cho phản ứng với vôi tôi xút tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn được hỗn hợp khí có tỉ khối hơi so với hiđro là 8,75. Công thức cấu tạo thu gọn của 2 axit đó là: ( Cho H = 1, C = 12, O =16)
A-
HCOOH, CH3COOH
B-
C2H5COOH, C3H7COOH
C-
CH3COOH, C2H5COOH
D-
C3H7COOH,C4H9COOH
7-
Cho các dung dịch riêng biệt: HNO3, Ba(OH)2, NaHSO4, H2SO4. Số chất tác dung với dung dịch Ba(HCO3)2 tạo kết tủa là:
A-
1
B-
2
C-
3
D-
4
8-
Cho từng dung dịch: NH4Cl, HNO3, Na2CO3, Ba(HCO3)2, MgSO4, Al(OH)3 lần lượt tác dụng với dung dịch Ba(OH)2. Số phản ứng thuộc loại axit – bazơ là:
A-
2
B-
3
C-
4
D-
5
9-
Hai este đơn chức X và Y là đồng phân của nhau. Khi hóa hơi 0,925 gam X, thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích của 0,4 gam O2 ( đo ở cùng điều kiện). Công thức cấu tạo thu gọn của X, Y là: ( Cho H = 1, C = 12, O =16)
A-
CH3COOC2H3 và C2H3COOCH3
B-
C2H5COOCH3 và HCOOCH2CH2CH3
C-
CH3COOC2H5 và C2H5COOCH3
D-
HCOOC2H5 và CH3COOCH3
10-
Cho dãy dung dịch các chất sau: Na2CO3, KCl, H2SO4, C6H5ONa, AlCl3, NH4NO3, CH3COOK, Ba(OH)2. Số chất trong dãy có pH > 7 là:
A-
3
B-
4
C-
5
D-
6
[ Phan Phúc Doãn - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 805. Đăng: 27-10-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG