GMT: Thứ Năm, ngày 5  tháng 12, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học   
 Hóa Vô Cơ     Hóa Đại Cương     Đề thi   

Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 386
Cho 20,16 g hỗn hợp 2 axit no đơn chức tác dụng vừa đủ với dung dịch Na2CO3 thì thu được V L khí CO2 (đo đktc) và dung dịch muối. Cô cạn dung dịch thì thu được 28,96g muối. Giá trị của V là ? Thổi từ từ cho đến dư khí NH3 vào dung dịch X thì có hiện tượng : lúc đầu xuất hiện kết tủa sau đó kết tủa tan. Vậy dung dịch X chứa hỗn hợp ?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 18:57:10(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Phản ứng polime hóa nào sau đây không đúng ?
A-
B-
C-
D-
2-
Số đồng phân cấu tạo của các rượu (ancol) mạch hở bền có công thức phân tử C4H8O là :
A-
3
B-
4
C-
5
D-
6
3-
Theo sơ đồ :

Với mỗi mũi tên là một phản ứng, thì X, Y, Z, T là :
A-
Etilen, axetilen, glucozơ, etyl clorua.
B-
Etilen, natri etylat, glucozơ, etyl axetat.
C-
Anđehit axetic, vinyl axetat, etyl clorua.
D-
Etilenglicol , natri etylat, glucozơ, anđehit axetic.
4-
Phương trình nào sau đây không đúng (–C6H5 là gốc phenyl) ?
A-
C6H5ONa + CO2 + H2O → C6H5OH + NaHCO3
B-
C6H5ONa + CH3COOH → C6H5OH + NaCH3COO
C-
C6H5OH + CH3COOH → C6H5OOCCH3 + H2O
D-
C6H5OH + 3Br2 → 2,4,6-Br3C6H2OH + 3HBr
5-
Trong điều kiện thích hợp, sản phẩm chính của phản ứng nào sau đây không phải anđehit ?
A-
CH3-C≡CH + H2O →
B-
C6H5CH2OH + CuO →
C-
CH3OH + O2
D-
CH4 + O2
6-
Cho 20,16 g hỗn hợp 2 axit no đơn chức tác dụng vừa đủ với dung dịch Na2CO3 thì thu được V L khí CO2 (đo đktc) và dung dịch muối. Cô cạn dung dịch thì thu được 28,96g muối. Giá trị của V là :
A-
1,12 lít
B-
8,96 lít
C-
2,24 lít
D-
5,60 lít
7-
Các chất trong dãy chất nào sau đây đều tham gia phản ứng tráng gương ?
A-
Axit fomic; metyl fomiat; benzanđehit
B-
Đimetyl xeton; metanal; mantozơ.
C-
Saccarozơ; anđehit fomic; metyl fomiat
D-
Metanol; metyl fomiat; glucozơ
8-
Phản ứng nào sau đây tạo ra este?
A-
CH3COOH + CH2=CHOH
B-
CH3COOH + C6H5OH
C-
CH3COOH + CH≡CH
D-
[C6H7O2(OH)3] + CH3COOH
9-
Hợp chất nào sau đây không tham gia phản ứng tráng gương ?
A-
HCOONa
B-
HCOOCH3
C-
CH2(CHO)2
D-
CH≡CH
10-
Thổi từ từ cho đến dư khí NH3 vào dung dịch X thì có hiện tượng : lúc đầu xuất hiện kết tủa sau đó kết tủa tan. Vậy dung dịch X chứa hỗn hợp :
A-
Cu(NO3)2 và AgNO3.
B-
Al(NO3)3 và AgNO3.
C-
Al2(SO4)3 và ZnSO4.
D-
AlCl3 và BeCl2.
[ Phan Phúc Doãn - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 838. Đăng: 31-10-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG