GMT: Thứ Hai, ngày 23  tháng 7, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân   
 Động Lực Học Chất Điểm     Tĩnh Học Vật Rắn     Các Định Luật Bảo Toàn     Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí   

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 219
Khí trong bình kín có nhiệt độ là bao nhiêu? Nếu nung nóng nó lên tới 420K thì p suất tăng lên 1,5 lần . Biết thể tích không đổi. A. 280K B. 380K C. 480K D. 580K Một bình chứa khí ở nhiệt độ 27oC và p suất 40 atm . Tính nhiệt độ của chất khí khi áp suất tăng thêm 10 atm. Biết thể tích không đổi? A. 375K B. 475K C. 575K D. 675K
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 02:53:58(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Khí trong bình kín có nhiệt độ là bao nhiêu? Nếu nung nóng nó lên tới 420K thì p suất tăng lên 1,5 lần. Biết thể tích không đổi.
A-
280K
B-
380K
C-
480K
D-
580K
2-
Một bình chứa khí ở nhiệt độ 27oC và p suất 40 atm . Tính nhiệt độ của chất khí khi áp suất tăng thêm 10 atm. Biết thể tích không đổi?
A-
375K
B-
475K
C-
575K
D-
675K
3-
Một bình chứa khí ở nhiệt độ 27oC và p suất 40 atm. Tính nhiệt độ của chất khí khi áp suất giảm 10%. Biết thể tích không đổi.
A-
170K
B-
270K
C-
370K
D-
470K
4-
Một bình chứa khí ở nhiệt độ 27oC và áp suất 4 atm. Tính nhiệt độ của chất khí khi áp suất tăng lên gấp đôi. Biết thể tích không đổi?
A-
400k
B-
500k
C-
600k
D-
700k
5-
Khi nung nóng đẳng tích một khối khí thêm 1K thì p suất khí tăng thêm áp suất ban đầu . Tính nhiệt độ đầu của khí.
A-
160K
B-
260K
C-
360K
D-
460K
6-
Khi nung nóng đẳng tích một khối khí thêm 30K thì p suất khí tăng thêm áp suất ban đầu. Tính nhiệt độ đầu của khí.
A-
1500K
B-
1600K
C-
1700K
D-
1800K
7-
Một bình khí ở nhiệt độ 27oC có áp suất 20 kPa. Giữ nguyên thể tích và tăng áp suất đến 30 kPa thì nhiệt độ là bao nhiêu?
A-
150K
B-
250K
C-
350K
D-
450K
8-
Một bình được nạp khí ở nhiệt độ 33oC dưới áp suất 300 (kPa). Sau đó bình được chuyển đến một nơi có nhiệt độ 37oC thì áp suất của bình là bao nhiêu?
A-
302,92 kPa.
B-
303,92 kPa.
C-
304,92 kPa.
D-
305,92 kPa.
9-
Trong hệ toạ độ (P,T) đường biểu diễn nào sau đây là đường đẳng tích?
A-
Đường hypebol.
B-
Đường thẳng nếu kéo dài thì đi qua góc toạ độ.
C-
Đường thẳng nếu kéo dài thì không đi qua góc toạ độ.
D-
Đường thẳng cắt trục áp suất tại điểm p = po.
10-
Quá trình nào sau đây có thể xem là quá trình đẳng tích?
A-
Đun nóng khí trong 1 bình hở
B-
Không khí trong quả bóng bị phơi nắng , nóng lên làm bong bóng căng ra(to hơn)
C-
Đun nóng khí trong 1 xilanh, khí nở đẩy pittông di chuyển lên trên
D-
Đun nóng khí trong 1 bình đậy kín
[ Minh Lam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1064. Đăng: 31-10-2011.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG