GMT: Thứ Sáu, ngày 14  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học   
 Hóa Vô Cơ     Hóa Đại Cương     Đề thi   

Hóa vô cơ - Đề 08
Cho 2,7 gam Al vào 100 ml dung dịch NaOH 1,2M. Sau khi kết thúc phản ứng, thu được dung dịch A. Cho 100 ml dung dịch HCl 1,8M vào dung dịch A, thu được m gam kết tủa. Trị số của m là?Trộn dung dịch NaOH 40% với dung dịch NaOH 10% để thu được dung dịch 30%. Khối lượng mỗi dung dịch cần lấy đem trộn để thu được 60 gam dung dịch NaOH 30% là?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 21:25:03(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Hòa tan Fe2(SO4)3 vào nước, thu được dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch Ba(NO3)2 dư, thu được 27,96 gam kết tủa trắng. Dung dịch A có chứa:(Biết Fe = 56; Ba = 137; S = 32; O = 16)
A-
0,08 mol Fe3+
B-
0,09 mol SO42-
C-
12 gam Fe2(SO4)3
D-
(b), (c)
2-
Xem phản ứng:
FexOy + (6x-2y)HNO3(đậm đặc) xFe(NO3)3 + (3x-2y)NO2 + (3x-y)H2O
A-
Đây phải là một phản ứng oxi hóa khử, FexOy là chất khử, nó bị oxi hóa tạo Fe(NO3)3.
B-
Trong phản ứng này, HNO3 phải là một chất oxi hóa, nó bị khử tạo khí NO2.
C-
Đây có thể là một phản ứng trao đổi, có thể HNO3 không đóng vai trò chất oxi hóa.
D-
(a) và (b)
3-
Hòa tan hoàn toàn 15 gam CaCO3 vào m gam dung dịch HNO3 có dư, thu được 108,4 gam dung dịch. Trị số của m là:(BiếtCa = 40; C = 12; O = 16)
A-
93,4 gam
B-
100,0 gam
C-
116,8 gam
D-
Một kết quả khác
4-
Xem phản ứng:
FeS2 + H2SO4(đậm đặc, nóng) → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
Tổng số các hệ số nguyên nhỏ nhất, đứng trước mỗi chất trong phản ứng trên, để phản ứng cân bằng các nguyên tố là:
A-
30
B-
38
C-
46
D-
50
5-
Chọn cách làm đúng
Để pha loãng dung dịch H2SO4 98% nhằm thu được 196 gam dung dịch H2SO4 10%, một học sinh thực hiện như sau:
A-
Lấy 176 gam H2O đổ vào 20 gam dung dịch H2SO4 98%.
B-
Lấy 20 gam dung dịch H2SO4 98% cho từ từ vào 176 gam H2O.
C-
(a) và (b) đều đúng.
D-
Tất cả đều lấy số lượng không đúng.
6-
Trộn dung dịch NaOH 40% với dung dịch NaOH 10% để thu được dung dịch 30%. Khối lượng mỗi dung dịch cần lấy đem trộn để thu được 60 gam dung dịch NaOH 30% là:
A-
20 gam dd NaOH 40%; 40 gam dd NaOH 10%
B-
40 gam dd NaOH 40%; 20 gam dd NaOH 10%
C-
30 gam dd NaOH 40%; 30 gam dd NaOH 10%
D-
35 gam dd NaOH 40%; 25 gam dd NaOH 10%
7-
Cho 2,7 gam Al vào 100 ml dung dịch NaOH 1,2M. Sau khi kết thúc phản ứng, thu được dung dịch A. Cho 100 ml dung dịch HCl 1,8M vào dung dịch A, thu được m gam kết tủa. Trị số của m là:(BiếtAl = 27; O = 16; H = 1)
A-
7,8 gam
B-
5,72 gam
C-
6,24 gam
D-
3,9 gam
8-
Dung dịch axit clohiđric đậm đặc có nồng độ 12M và cũng là dung dịch HCl có nồng độ 36%. Khối lượng riêng của dung dịch này là:(BiếtH = 1; Cl = 35,5)
A-
1,22 g/ml
B-
1,10g/ml
C-
1,01 g/l
D-
0,82 g/l
9-
Dung dịch hỗn hợp B gồm KOH 1M – Ba(OH)2 0,75M. Cho từ từ dung dịch B vào 100 ml dung dịch Zn(NO3)2 1M, thấy cần dùng ít nhất V ml dung dịch B thì không còn kết tủa. Trị số của V là:
A-
120 ml
B-
140 ml
C-
160 ml
D-
180 ml
10-
Chọn câu trả lời đúng
CaCO3 + BaCl2 BaCO3↓ + CaCl2 (1)
K2CO3 + Ba(NO3)2 BaCO3↓ + 2KNO3 (2)
CuS + 2NaOH Cu(OH)2↓ + Na2S (3)
CuSO4 + 2NaOH Cu(OH)2↓ + Na2SO4 (4)
A-
Cả bốn phản ứng (1), (2), (3), (4) đều xảy ra
B-
Các phản ứng (1), (2), (4) xảy ra
C-
Các phản ứng (2), (3), (4) xảy ra
D-
Các phản úng (2), (4) xảy ra
[ Phan Phúc Doãn - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 856. Đăng: 23-07-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG