GMT: Thứ Tư, ngày 24  tháng 7, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử   
 Quang học   

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 20
Cho mạch điện như hình vẽ: Biết UAB = 18V; cường độ dòng điện qua R2 là I2 = 2A. Nếu R2 = 6Ω và R3 = 3Ω thì R1 có giá trị: A. 1Ω B. 2Ω C. 4Ω D. 6Ω Hai dây dẫn đồng chất, đồng tiết diện có chiều dài lần lượt là l1 = 10m, l2 = 8m. Mối tương quan điện trở của hai dây dẫn nói trên là: A. R1 > R2 B. R1 < R2 C. R1 = R2 D. R1 = 4/5R2
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 02:26:47(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho mạch điện như hình vẽ: Biết UAB = 18V; cường độ dòng điện qua R2 là I2 = 2A. Nếu R2 = 6Ω và R3 = 3Ω thì R1 có giá trị:
A-
B-
C-
D-
2-
Hai dây dẫn đồng chất, đồng tiết diện có chiều dài lần lượt là l1 = 10m, l2 = 8m. Mối tương quan điện trở của hai dây dẫn nói trên là:
A-
R1 > R2
B-
R1 < R2
C-
R1 = R2
D-
3-
Hai dây dẫn đồng chất, đồng tiết diện có điện trở lần lượt là R1 = 30Ω; R2 = 500Ω. Biết dây thứ nhất có chiều dài là l1 = 6m; dây thứ hai có chiều dài:
A-
l2 = 10m
B-
l2 = 12m
C-
l2 = 4m
D-
l2 = 8m
4-
Cho hai dây dẫn đồng tiết diện có điện trở và chiều dài lần lượt là R1, l1 và R2, l2. Nếu biết R1 > R2, ta có thể kết luận:
A-
l1 > l2.
B-
l1 < l2.
C-
l1 = l2.
D-
Chưa thể kết luận được vì thiếu dữ liệu.
5-
Cho hai dây dẫn đồng tiết diện có điện trở và chiều dài lần lượt là R1, l1 và R2, l2. Hệ thức nào sau đây đúng:
A-
B-
C-
Câu A và B đúng.
D-
Chưa thể kết luận vì thiếu dữ liệu.
6-
Hai dây dẫn đồng chất, đồng chiều dài và có tiết diện lần lượt là S1 = 0,25mm2 và S2 = 0,5mm2. Sự tương quan giữa R1 và R2 nào sau đây là đúng nhất:
A-
R1 > R2
B-
R1 = 2R2
C-
R2 = 2R1
D-
R1 < R2
7-
Hai dây dẫn đồng chất, đồng chiều dài, tìm hệ thức đúng trong các hệ thức sau:
A-
B-
C-
D-
Cả 3 câu A, B, C đều đúng.
8-
Hai dây dẫn đồng chất, đồng chiều dài có điện trở lần lượt là R1 = 20Ω, R2 = 80Ω. Nếu S1 = 0,5mm2, thì S2 = … mm2
A-
0,125mm2
B-
0,25mm2
C-
1 mm2
D-
0,75mm2
9-
Hai dây dẫn đồng chất, đồng chiều dài và có tiết diện lần lượt là S1 và S2. Tìm hệ thức sai trong các hệ thức sau:
A-
B-
C-
D-
10-
Cho hai dây dẫn đồng chất, có điện trở lần lượt là R1 và R2. Nếu R1 > R2 thì ta có thể kết luận:
A-
S1 > S2
B-
S1 = S2
C-
S1 > S2
D-
Chưa thể kết luận vì thiếu dữ kiện.
[ Minh Lam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 943. Đăng: 03-11-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG