GMT: Chủ Nhật, ngày 25  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân   
 Thế Giới Sống     Sinh Học - Tế Bào     Sinh Học - Vi Sinh Vật     Đề Thi     Đề Thi Nâng Cao   

Trắc Nghiệm Sinh Học - Thế Giới Sống - Bài 01
Tổ chức sống nào sau đây có cấp thấp nhất so với các tổ chức còn lại? a. Quần thể; b. Quần xã; c. Cơ thể; d. Hệ sinh thái. Cấp tổ chức cao nhất và lớn nhất của hệ sống là: a. Sinh quyển; b. Hệ sinh thái; c. Loài; d. Hệ cơ quan. Tập hợp nhiều tế bào cùng loại và cùng thực hiện một chức năng nhất định tạo thành: a. Hệ cơ quan; b. Mô; c. Cơ thể; d. Cơ quan..........
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 16:13:16(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Tổ chức sống nào sau đây có cấp thấp nhất so với các tổ chức còn lại?
A-
Quần thể
B-
Quần xã
C-
Cơ thể
D-
Hệ sinh thái
2-
Cấp tổ chức cao nhất và lớn nhất của hệ sống là:
A-
Sinh quyển
B-
Hệ sinh thái
C-
Loài
D-
Hệ cơ quan
3-
Tập hợp nhiều tế bào cùng loại và cùng thực hiện một chức năng nhất định tạo thành:
A-
Hệ cơ quan
B-
C-
Cơ thể
D-
Cơ quan
4-
Tổ chức sống nào sau đây là bào quan?
A-
Tim
B-
Phổi
C-
Ribôxôm
D-
Não bộ
5-
Tổ chức nào sau đây là đơn vị phân loại của sinh vật trong tự nhiên?
A-
Quần thể
B-
Loài
C-
Quần xã
D-
Sinh quyển
6-
Hoạt động nào sau đây xảy ra ở tế bào sống?
A-
Trao đổi chất
B-
Sinh trưởng và phát triển
C-
Cảm ứng và sinh trưởng
D-
Tất cả các hoạt động nói trên
7-
Điều nào dưới đây là sai khi nói về tế bào?
A-
Là đơn vị cấu tạo cơ bản của sự sống
B-
Là đơn vị chức năng của tế bào sống
C-
Được cấu tạo từ các mô
D-
Được cấu tạo từ các phân tử, đại phân tử và bào quan
8-
Tập hợp các cơ quan, bộ phận của cơ thể cùng thực hiện một chức năng được gọi là:
A-
Hệ cơ quan
B-
Đại phân tử
C-
Bào quan
D-
9-
Đặc điểm chung của prôtêtin và axit nuclêic là:
A-
Đại phân tử có cấu trúc đa phân
B-
Là thành phần cấu tạo của màng tế bào
C-
Đều được cấu tạo từ các đơn phân axít amin
D-
Đều được cấu tạo từ các nuclêit
10-
Phân tử ADN và phân tử ARN có tên gọi chung là:
A-
Prôtêin
B-
Pôlisaccirit
C-
Axít nuclêic
D-
Nuclêôtit
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1438. Đăng: 07-11-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG