GMT: Thứ Ba, ngày 26  tháng 3, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học   
 Hóa Vô Cơ     Hóa Đại Cương     Đề thi   

Luyện thi đại học - Đề 6
Hòa tan 2,49 gam hỗn hợp 3 kim loại ( Mg, Fe, Zn) bằng lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 1M, thu được1,344 lít H2 (đkc) Thể tích dung dịch H2SO4 cần dùng là:
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:35:09(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Hòa tan 2,49 gam hỗn hợp 3 kim loại ( Mg, Fe, Zn) bằng lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 1M, thu được1,344 lít H2 (đkc) Thể tích dung dịch H2SO4 cần dùng là:
A-
1,2 lit
B-
0,24 lit
C-
0,06 lit
D-
0,12 lit
2-
Đun hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ A, B với H2SO4 đặc ở 140oC; thu được 3,6 gam hỗn hợp B gồm 3 ête có số mol bằng nhau và 1,08 gam nước. Hai chất hữu cơ là:
A-
CH3OH và C3H7OH
B-
CH3OH và C2H5OH
C-
C3H7OH và CH2=CH-CH2OH
D-
C2H5OH và CH2=CH-CH2OH
3-
Cho 31,9 gam hỗn hợp Al2O3, ZnO, FeO, CaO tác dụng hết với CO dư nung nóng thu được 28,7 gam hỗn hợp Y. Cho Y tác dụng với dung dịch HCl dư thu được V lít H2(đktc). Thể tích H2 là:
A-
6,72 lit
B-
11,2 lit
C-
5,6 lit
D-
4,48 lit
4-
X là rượu bậc II có CTPT C6H14O. Đun nóng X với H2SO4 đặc ở 1700C chỉ tạo một anken duy nhất. Tên của (X) là :
A-
2,2-đimetylbutan-3-ol
B-
2,3-đimetylbutan-3-ol
C-
3,3-đimetylbutan-2-ol
D-
2,3-đimetylbutan-2-ol
5-
Có một hợp chất hữu cơ đơn chức Y, khi đốt cháy Y ta chỉ thu được CO2 và H2O với số mol như nhau và số mol oxi tiêu tổn gấp 4 lần số mol của Y. Biết rằng: Y làm mất màu dung dịch brom và khi Y cộng hợp hiđro thì được rượu đơn chức. Công thức cấu tạo mạch hở của Y là:
A-
CH3-CH2-OH
B-
CH2=CH-CH2-CH2-OH
C-
CH3-CH=CH-CH2-OH
D-
CH2=CH-CH2-OH
6-
Để nhận biết NaHCO3 và NH4HSO4 ta có thể dùng:
A-
dung dịch Cl
B-
dung dịch Ba(OH)2
C-
dung dịch NaOH
D-
A, B, C đều được
7-
Cho m g hỗn hợp gồm 3 kim loại đứng trước H2 trong dãy hoạt động hóa học phản ứng hết với H2SO4 dư, thu được 1,008 lít H2 (đkc). Cô cạn dung dịch thu được 7,32 g rắn. Vậy m có thể bằng:
A-
3g
B-
5,016g
C-
2,98g
D-
4,25 g
8-
Cho 8,8 gam một hỗn hợp gồm 2 kim loại ở 2 chu kì liên tiếp thuộc phân nhóm chính nhóm II tác dụng với 120 ml dung dịch HCl 1M, được 6,72 lít (đkc) khí hiđro. Hai kim loại đó là:
A-
Be và Mg
B-
Ca và Sr
C-
Mg và Ca
D-
A, B đúng
9-
Có các phản ứng:
(1) Fe3O4 + HNO3
(2) FeO + HNO3
(3) Fe2O3 + HNO3
(4) HCl + NaAlO2 + H2O →
(5) HCl + Mg →
(6) Kim loại R + HNO3
Phản ứng nào là phản ứng oxi hóa khử:
A-
1,2,4,5,6
B-
2,6,3
C-
1,4,5,6
D-
1,2,5,6
10-
Có các chất: Cu(1) ; HCl(2) ; dung dịch KNO3(3) ; dung dịch FeSO4(5) ; dung dịch Fe2(SO4 )3(6) ; O2(7). Từ các chất trên có thể tạo được nhiều nhất:
A-
2 phản ứng
B-
3 phản ứng
C-
4 phản ứng
D-
5 phản ứng
[ Phan Phúc Doãn ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1003. Đăng: 05-07-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG