GMT: Thứ Tư, ngày 14  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử   
 Quang học   

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 112
Xét đường đi của tia sáng qua thấu kính, thấu kính ở hình nào là thấu kính phân kì? A. hình a. B. hình b. C. hình c. D. hình d. Dùng một thấu kính phân kỳ hứng ánh sáng Mặt Trời theo phương song song với trục chính của thấu kính thì: A. chùm tia ló là chùm tia hội tụ tại tiêu điểm của thấu kính. B. chùm tia ló là chùm tia song song. C. chùm tia ló là chùm tia phân kỳ. D. chùm tia ló tiếp tục truyền thẳng. Tia tới song song trục chính một thấu kính phân kì, cho tia ló có đường kéo dài cắt trục chính tại một điểm cách quang tâm O của thấu kính 15cm. Tiêu cự của thấu kính này là: A. 15cm. B. 20cm. C. 25cm. D. 30cm.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 22:24:14(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Xét đường đi của tia sáng qua thấu kính, thấu kính ở hình nào là thấu kính phân kì?
A-
hình a.
B-
hình b.
C-
hình c.
D-
hình d.
2-
Dùng một thấu kính phân kỳ hứng ánh sáng Mặt Trời theo phương song song với trục chính của thấu kính thì:
A-
chùm tia ló là chùm tia hội tụ tại tiêu điểm của thấu kính.
B-
chùm tia ló là chùm tia song song.
C-
chùm tia ló là chùm tia phân kỳ.
D-
chùm tia ló tiếp tục truyền thẳng.
3-
Tia tới song song trục chính một thấu kính phân kì, cho tia ló có đường kéo dài cắt trục chính tại một điểm cách quang tâm O của thấu kính 15cm. Tiêu cự của thấu kính này là:
A-
15cm.
B-
20cm.
C-
25cm.
D-
30cm.
4-
Một thấu kính phân kì có tiêu cự 25cm. Khoảng cách giữa hai tiêu điểm F và F’ là:
A-
12,5cm.
B-
25cm.
C-
37,5cm.
D-
50cm.
5-
Để có tia ló song song với trục chính của một thấu kính phân kỳ thì:
A-
tia tới song song trục chính.
B-
tia tới có hướng qua tiêu điểm (cùng phía với tia tới so với thấu kính).
C-
tia tới có hướng qua tiêu điểm (khác phía với tia tới so với thấu kính).
D-
tia tới bất kì có hướng không qua các tiêu điểm.
6-
Trong ba hình vẽ sau đây, SI là tia tới, IR là tia ló qua thấu kính L. Thấu kính trong các hình nào là thấu kính phân kì?
A-
hình a và hình b.
B-
hình a và hình c.
C-
hình b và hình c.
D-
hình a, hình b và hình c.
7-
Các hình 1, 2, 3, 4 biểu diễn đường truyền của tia sáng qua một thấu kính. Kết luận nào sau đây là đúng?
A-
hình 1, 2, 3 là thấu kính phân kì, 4 là thấu kính hội tụ.
B-
hình 1, 3, 4 là thấu kính phân kì; 2 là thấu kính hội tụ.
C-
hình 1, 2, 4 là thấu kính phân kì; 3 là thấu kính hội tụ.
D-
hình 1,2 là thấu kính phân kì; 3, 4 là thấu kính hội tụ.
8-
Đặt một vật sáng AB trước thấu kính phân kỳ thu được ảnh A’B’ là:
A-
ảnh ảo, ngược chiều với vật, luôn nhỏ hơn vật.
B-
ảnh ảo, cùng chiều với vật, luôn nhỏ hơn vật.
C-
ảnh ảo, ngược chiều với vật, luôn lớn hơn vật.
D-
ảnh thật, cùng chiều, và lớn hơn vật.
9-
Khi đặt trang sách trước một thấu kính phân kỳ thì:
A-
ảnh của dòng chữ nhỏ hơn dòng chữ thật trên trang sách.
B-
ảnh của dòng chữ bằng dòng chữ thật trên trang sách.
C-
ảnh của dòng chữ lớn hơn dòng chữ thật trên trang sách.
D-
không quan sát được ảnh của dòng chữ trên trang sách.
10-
Vật đặt ở vị trí nào trước thấu kính phân kì cho ảnh trùng vị trí tiêu điểm:
A-
Đặt trong khoảng tiêu cự.
B-
Đặt ngoài khoảng tiêu cự.
C-
Đặt tại tiêu điểm.
D-
Đặt rất xa.
[ Minh Lam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 895. Đăng: 16-11-2011.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG