GMT: Thứ Năm, ngày 28  tháng 5, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL   
 Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính     Kiến Trúc Máy Tính     Kỹ Thuật Vi Xử Lý     Kĩ Thuật Truyền Số Liệu     Xử Lý Tín Hiệu Số     Hệ Thống Thương Mại Điện Tử     Bipolar Junction Transistor - BJT     Điện Tử Số     Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh   

Trắc Nghiệm Vi Xử Lý Và Lập Trình Hợp Ngữ - Bài 12
"Vi xử lý và lập trình hợp ngữ" là môn học trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về cấu trúc vi xử lý, bộ nhớ, giải mã địa chỉ, giao diện song song lập trình được, giao diện truyền tin nối tiếp, cách thức xây dựng hệ vi xử lý. Rèn luyện kỹ năng lập trình hợp ngữ. Bài trắc nghiệm sau sẽ giúp bạn củng cố thêm những kiến thức còn thiếu sót.....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 21:00:57(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Sau khi thực hiện đoạn chương trình:
Mov al, 5
Mov bl, 10
Add bl, al
Sub bl, 1
Giá trị trong thanh ghi BL bằng bao nhiêu:
A-
5h
B-
0Eh
C-
26h
D-
0
2-
Sau khi thực hiện đoạn chương trình:
Org 100h
Mov AX,0
Mov BX,0
Mov al, 5
Mov bl, 10h
Add bl, al
xor bl, 55h
Thanh ghi BX có giá trị bằng bao nhiêu:
A-
5h
B-
10h
C-
30h
D-
40h
3-
Sau khi thực hiện đoạn chương trình
Org 100h
Mov AX, 0
Mov BX, 0
Mov al, 5
Mov bl, 10h
Add al, bl
Xor bl, 55h
Thanh ghi BX có gí trị bằng bao nhiêu:
A-
15h
B-
25h
C-
35h
D-
45h
4-
Sau khi thực hiện đoạn chương trình:
org 100h
mov AX, 0
mov BX, 0
mov al, 5
mov bl, 10h
add al, bl
xor bl, 55h
Thanh ghi AX có giá trị bằng bao nhiêu:
A-
15h
B-
25h
C-
35h
D-
45h
5-
Đoạn chương trình nào sau đây là in một ký tự ra màn hình:
A-
...
.data
S DB "Hello !$"
.code
Mov AX,@data
Mov DS, AX
Mov DX, OFFSET s
Mov AH, 9
Int 21h
B-

Mov ah, 1
Int 21h
C-

Mov ax,
Int 21h
D-

MOV AH, 2
MOV DL, ’KY TU’
INT 21h
6-
Đoạn chương trình nào sau đây là in một sâu ký tự ra màn hình:
A-
...
.data
S DB "Hello !$"
.code
Mov AX, @data
Mov DS, AX
Mov DX, OFFSET s
Mov AH, 9
Int 21h
B-

MOV ah, 1
Int 21h
C-

MOV ax, 4c00h
Int 21h
D-

MOV AL, 65
MOV AH, 0Eh
INT 10h
7-
Đoạn chương trình nào sau đây chờ bấm một phím bất kỳ từ bàn phím:
A-
...
.data
S DB "Hello !$"
.code
Mov AX, @data
Mov DS, AX
Mov DX, OFFSET s
Mov AH, 9
Int 21h
B-

MOV ah, 1
Int 21h
C-

MOV ax, 4c00h
Int 21h
D-
...
MOV AL, 65
MOV AH, 0Eh
INT 10h
8-
Đoạn chương trình nào sau đây là trả lại quyền điều khiển cho hệ điều hành (thoát về DOS):
A-

.data
S DB "Hello !$"
.code
Mov AX,@data
Mov DS, AX
Mov DX, OFFSET s
Mov AH, 9
Mov 21h
B-

MOV ah, 1
Int 21h
C-

MOV ax,4c00h
Int 21h
D-
...
MOV AL, 65
MOV AH, 0Eh
INT 10h
9-
...
MOV AL, 65
MOV AH, 0Eh
INT 10h
A-
In 5 kí tự ’3’ ra màn hình
B-
Đọc 5 ký tự từ bàn phím vào ô nhớ số 3
C-
Đọc đĩa cứng tại sector thứ 3
D-
Di chuyển 3 byte từ địa chỉ 5 sang địa chỉ 0eh
10-
Đoạn chương trình sau có mục đích gì:
w4k:
MOV ah, 1
Int 16h
Jz w4k
MOV ah, 0
Int 16h
A-
Đợi một phím được bấm, đọc mã phím vào AL
B-
In số 1 ra màn hình
C-
Tạo vòng lặp 16 lần
D-
Thoát về DOS
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1704. Đăng: 23-11-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG