GMT: Thứ Năm, ngày 13  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học   
 Hóa Vô Cơ     Hóa Đại Cương     Đề thi   

Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 458
Nhúng thanh kim loại R (hoá trị II)có khối lượng 9,6g vào dung dịch chứa 0,24 mol Fe(NO3)3. Sau một thời gian lấy thanh kim loại ra, dung dịch thu được có khối lượng bằng khối lượng dung dịch ban đầu, thanh kim loại sau đó đem hoà tan bằng dd HCl dư thì thu được 6,272 lit H2(đktc). Kim loại R là ?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 00:57:55(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Điều chế SO2 trong phòng thí nghiệm bằng cách cho dung dịch H2SO4 tác dụng với muối sunfit. Muối nào sau đây được chọn để điều chế SO2 là thuận lợi nhất ?
A-
Na2SO3 và CaSO3
B-
CaSO3 và BaSO3
C-
BaSO3 và CuSO3
D-
CuSO3 và Na2SO3
2-
Mô tả hiện tượng thí nghiệm nào sau đây không đúng ?
A-
Đun nóng dung dịch lòng trắng trứng, xuất hiện kết tủa trắng.
B-
Nhỏ vài giọt dung dịch HNO3 vào dung dịch lòng trắng trứng thấy xuất hiện kết tủa màu vàng.
C-
Đốt cháy một mẩu lòng trắng trứng xuất hiện mùi khét như mùi tóc cháy.
D-
Nhỏ vài giọt dung dịch NaOH và dung dịch CuSO4 vào dung dịch lòng trắng trứng, trộn đều thấy xuất hiện màu vàng.
3-
Polime nào dưới đây thực tế không sử dụng để sản xuất chất dẻo ?
A-
Poli(vinyl clorua)
B-
Poliacrilonitrin
C-
Polimetylmetacrylat
D-
Poliphenol fomanđehit
4-
Cho hỗn hợp X gồm 11,6 gam oxit sắt từ và 3,2 gam Cu tác dụng với 400 ml dung dịch HCl 1M. Kết thúc phản ứng, cho dung dịch thu được tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì khối lượng kết tủa thu được là
A-
28,7 gam
B-
57,4 gam
C-
73,6 gam
D-
114,8 gam
5-
Để thu được kết tủa hoàn toàn Al(OH)3 từ dung dịch muối có thể thực hiện phản ứng:
A-
Cho dung dịch AlCl3 tác dung với dung dịch NaOH dư
B-
Cho dung dịch Al2(SO4)3 tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 vừa đủ
C-
Cho dung dịch AlCl3 với dung dịch NH3 dư.
D-
Cho dung dịch NaAlO2 tác dụng với dung dịch HCl dư
6-
Na, K, Ca được sản xuất trong công nghiệp bằng cách :
A-
Dùng phương pháp nhiệt luyện
B-
Điện phân hợp chất nóng chảy
C-
Dùng phương pháp thuỷ luyện
D-
Điện phân dung dich muối
7-
Có hai chất bột riêng biệt Fe3O4 và Fe2O3, để phân biệt hai chất bột có thể dùng hoá chất là:
A-
Dung dịch HNO3
B-
Dung dich HCl
C-
Dung dịch HCl và Cu
D-
Dung dịch H2SO4 loãng và Al
8-
Cho từ từ luồng khí CO2 sục vào dung dịch NaAlO2 cho đến dư hiện tượng xảy ra là:
A-
Dung dịch vẩn đục sau đó trong trở lại
B-
Dung dịch bị vẩn đục
C-
Thời gian đầu không có hiện tượng gì, sau đó dung dịch vẩn đục
D-
Không có hiện tượng gì.
9-
Nhúng thanh kim loại R (hoá trị II)có khối lượng 9,6g vào dung dịch chứa 0,24 mol Fe(NO3)3. Sau một thời gian lấy thanh kim loại ra, dung dịch thu được có khối lượng bằng khối lượng dung dịch ban đầu, thanh kim loại sau đó đem hoà tan bằng dd HCl dư thì thu được 6,272 lit H2(đktc). Kim loại R là
A-
Zn
B-
Mg
C-
Ni
D-
Cd
10-
Điều khẳng định nào sau đây không đúng ?
A-
Đun nóng rượu metylic với axit H2SO4 đặc ở 170oC không thu được anken.
B-
Anilin không làm nước quì tím hoá xanh.
C-
Phenol tác dụng với dung dịch nước brom tạo kết tủa trắng.
D-
Tất cả các rượu no đa chức đều hoà tan được Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.
[ Phan Phúc Doãn - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 848. Đăng: 26-11-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG