GMT: Thứ Ba, ngày 2  tháng 6, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học   
 Giải tích     Hệ Vô Tỉ     Hình Học     Lượng Giác     Tổ Hợp   

Bất phương Trình Chứa Dấu Trị Tuyệt Đối - Bài 04
Tìm a để bất phương trình có nghiệm x ∈ [0; 2]
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 19:18:35(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Giải bất phương trình: x3 - |x2 - 3x +2| + 6x - 7 > 0.
A-
x < 1
B-
x > 1
C-
x ≥ 1
D-
x ≤ 1
2-
Giải bất phương trình :
4|2x -1|(x2 - x + 1) > x3 - 6x2 + 15x - 14
A-
x > 0
B-
x < 0
C-
Bất phương trình vô nghiệm
D-
Bất phương trình nghiệm đúng với mọi x
3-
Tìm m để bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi x:
|x2 - 6x + 5| + 2mx > 1
A-
1 < m < 5
B-
1 < m ≤ 5
C-
1 ≤ m < 5
D-
1 ≤ m ≤ 5
4-
Tìm a để bất phương trình có nghiệm x ∈ [0; 2]
A-
B-
C-
D-
5-
Tìm m để phương trình sau có nghiệm:
|x2 - 4x + 3| + 2mx - 6 > 0
A-
1 < m < 5
B-
1 ≤ m ≤ 5
C-
1 ≤ m < 5
D-
1 < m ≤ 5
6-
Tìm m dương để phương trình sau có nghiệm:
x2 + 2|x - m| + m2 + m ≤ 1
A-
B-
C-
D-
7-
Tìm a để bất phương trình |x2 - 4x + 3| < a vô nghiệm.
A-
a > 0
B-
a < 0
C-
a ≥ 0
D-
a ≤ 0
8-
Tìm m để mọi x luôn có: (x - 2)2 + 2|x - m| ≥ 3.
A-
B-
C-
D-
9-
Tìm a, b, c để mọi x ∈ [-1; 1] luôn có |4x2 + ax2 + bx + c| ≤ 1.
A-
a = c = 0, b = 3
B-
a = c = 0, b = -3
C-
a = b = 0, c = 3
D-
a = b = 0, c = -3
10-
Tìm m để phương trình sau có nghiệm duy nhất:
A-
m > 0
B-
m < 0
C-
m = 0
D-
m ≠ 0
[ Phan Phúc Doãn - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 982. Đăng: 26-11-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG