GMT: Thứ Hai, ngày 22  tháng 10, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 36
Một cuộc phân tích lớn (Hunter and Hunter, 1984) trên 32,124 công nhân trên phương diện thông minh tổng quát cho thấy rằng độ liên quan của những người mới vào làm là 0,54, thử việc 0,44, có kinh nghiệm 0,18, phỏng vấn 0,14, tuổi tác -0,01, đang được huấn luyện 0,10. Một bài kiểm tra được thiết kế tốt có thể cho phép các công ty lựa chọn những người có IQ cao. Đó cũng là lý do sau khi xem xét tất cả các ứng viên, người ta thường có phỏng vấn (độ liên quan 0,14) hơn lựa chọn ngẫu nhiên (độ liên quan 0,00).
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 08:17:02(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Con số nằm trong ngoặc là con số mấy?:
12 (56) 16
17 (..) 21

A-
Số 56
B-
Số 76
C-
Số 96
2-
Từ nằm trong ngoặc là từ gì?:
ETHYL (HERO) FROWN
UNTIL (....) ABEAM
A-
TOBE
B-
TUBE
C-
BE
D-
ARE
3-
Bạn hãy tìm một từ có thể đi sau các từ dưới đây:
A-
OINT
B-
EEP
C-
ESK
D-
EPT
E-
EST
4-
Theo bạn con số nào sẽ thay cho dấu chấm hỏi ?
A-
Số 2
B-
Số 4
C-
Số 3
D-
Số 9
5-
Bạn hãy tìm ra hình khác với các hình còn lại:
A-
Hình 1
B-
Hình 2
C-
Hình 3
D-
Hình 4
E-
Hình 5
6-
Đố bạn dấu chấm hỏi là con số mấy:
A-
Số 3
B-
Số 4
C-
Số 5
D-
Số 6
7-
Hãy tìm ra một từ đồng nghĩa với hai từ nằm ngoài ngoặc đơn:
LIGHT (....) COMPETITION
A-
FOOTBALL
B-
MATCH
C-
FUNNY
D-
SUN
8-
Hãy suy nghĩ xem mẫu tự còn thiếu là mẫu tự gì?:
A D G
D H L
H M ?

A-
A
B-
V
C-
R
D-
U
9-
Từ nằm trong ngoặc là từ gì?:
SMITH (TIDE) BREAD
GROSS (....) GROWL
A-
TOBE
B-
TUBE
C-
SOLO
D-
LOVE
10-
Hai mẫu tự cần phải thêm vào chỗ trống là mẫu tự nào?:
A-
A và E
B-
A và O
C-
A và W
D-
E và E
[ Đặng Vân Oanh-ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1059. Đăng: 28-11-2011.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG