GMT: Chủ Nhật, ngày 29  tháng 3, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học   
 Hóa hữu cơ     Hóa Vô Cơ   

Chất Chỉ Thị Axit - Bazo - Đề 02
Cho 10ml dung dịch HCl có pH = 3. Thêm vào đó x ml nước cất khuấy đều, thu được dung dịch có pH = 4. Hỏi x bằng bao nhiêu ? Trộn 20ml dung dịch HCl 0,05M với 20ml dung dịch H2SO4 0,075M. Nếu coi thể tích sau khi pha trộn bằng tổng thể tích của hai dung dịch đầu thì pH của dung dịch thu được là ?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 14:58:20(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
pH của dung dịch CH3COOH 0,1M phải:
A-
< 1
B-
> 1 nhưng < 7
C-
bằng 7
D-
> 7
2-
Cho 10ml dung dịch HCl có pH = 3. Thêm vào đó x ml nước cất khuấy đều, thu được dung dịch có pH = 4. Hỏi x bằng bao nhiêu ?
A-
90ml
B-
10ml
C-
100ml
D-
40ml
3-
Khi hòa tan trong nước, chất nào sau đây làm cho quì tím chuyển màu đỏ ?
A-
NaCl
B-
NH4Cl
C-
Na2CO3
D-
K2S
4-
Chỉ ra câu trả lời sai về pH :
A-
pH = - lg[H+]
B-
[H+] = 10a thì pH = a
C-
pH + pOH = 14
D-
[H+][OH-] = 10-14
5-
Chọn câu trả lời đúng, khi nói về muối axit :
A-
Dung dịch muối có pH < 7
B-
Muối có khả năng phản ứng với bazơ.
C-
Muối vẫn còn hidro trong phân tử .
D-
Muối vẫn còn hidro có khả năng phân li tạo proton trong nước.
6-
Nước đóng vai trò gì trong quá trình điện li các chất trong nước ?
A-
Môi trường điện li
B-
Dung môi không phân cực
C-
Dung môi phân cực
D-
Tạo liên kết hidro với các chất tan.
7-
Cho các dung dịch được đánh số thứ tự như sau:
1.KCl 2.Na2CO3 3.CuSO4 4.CH3COONa 5.Al2(SO4)3 6.NH4Cl 7.NaBr 8.K2S 9.FeCl3
Các dung dịch nào sau đều có pH < 7 ?
A-
1, 2, 3, 4
B-
3, 5, 6, 9
C-
6, 7, 8, 9
D-
2, 4, 6, 8
8-
Trong các dung dịch sau đây : K2CO3 , KCl , CH3COONa , NH4Cl , NaHSO4 , Na2S ; có bao nhiêu dung dịch có pH > 7 ?
A-
1
B-
2
C-
3
D-
4
9-
Trộn 20ml dung dịch HCl 0,05M với 20ml dung dịch H2SO4 0,075M. Nếu coi thể tích sau khi pha trộn bằng tổng thể tích của hai dung dịch đầu thì pH của dung dịch thu được là :
A-
1
B-
2
C-
3
D-
4
10-
Dung dịch thu được khi trộn lẫn 200ml dung dịch NaOH 0,3M với 200ml dung dịch H2SO4 0,05M có pH là bao nhiêu ?
A-
7
B-
12
C-
13
D-
1
[ Phan Phúc Doãn - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1031. Đăng: 29-11-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG