GMT: Thứ Sáu, ngày 14  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học   
 Hóa hữu cơ     Hóa Vô Cơ   

Phản Ứng Trao Đổi Ion - Đề 04
Một dung dịch A chứa 0,04 mol Al3+, 0,07mol SO42-, 0,01mol Mg2+.Cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan ? Một dung dịch A: 0,01 mol K+ , 0,02 mol NO3- , 0,02 mol Na+ , 0,005 mol SO42- .Cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan ?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 20:34:23(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Dãy ion nào sau đây có thể tồn tại đồng thời trong dung dịch:
A-
Ca2+ , Na+ , CO32- , Cl-
B-
K+ , Na+ , HCO3- , OH-
C-
Al3+ , Ba2+ , Cl- , SO42-
D-
K+ , Ag+ , NO3- , Cl-
2-
Trong dung dịch có thể tồn tại đồng thời các ion:
A-
Na+ , Cu2+ , Cl- , OH-
B-
Na+ , Ba2+ , Cl- , SO42-
C-
K+ , Ba2+ , Cl- , OH-
D-
Ag+ , Ba2+ , Cl- , OH-
3-
Ion CO32- không phản ứng với các ion nào sau đây :
A-
NH4+ , Na+ , K+
B-
Ca2+ , Mg2+
C-
H+ , NH4+ , Na+ , K+
D-
Ba2+ , NH4+ , Cu2+ , K+
4-
Sáu ion : Na+ , Pb2+ , Ba2+ , Cl- , NO3- , CO32- có thể tồn tại dưới dạng 3 dung dịch trong suốt sau ?
A-
NaCl , Pb(NO3)2 , BaCO3
B-
Na2CO3 , BaCl2 , Pb(NO3)2
C-
BaCO3 , PbCl2 , Na2CO3
D-
Không có dung dịch nào
5-
Muối Na2CO3 là muối trung hòa, do đó khi tiếp xúc với giấy quì tím thì giấy quì sẽ đối thành màu:
A-
trắng
B-
hồng
C-
xanh
D-
không đổi màu
6-
Một dung dịch A chứa 0,04 mol Al3+, 0,07mol SO42-, 0,01mol Mg2+.Cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan ?
A-
80,4g
B-
8,04g
C-
17,16g
D-
1,716g
7-
Một dung dịch A: 0,01 mol K+ , 0,02 mol NO3- , 0,02 mol Na+ , 0,005 mol SO42- .Cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan
A-
25,7g
B-
2,57g
C-
5,14g
D-
51,4g
8-
Cho 5g NaCl vào dung dịch chứa 8,5g AgNO3 thì khối lượng kết tủa thu được sẽ là:
A-
7,175g
B-
71,8g
C-
72,75g
D-
73g
9-
Cho 1g HCl tác dụng với 1g NaOH. Tính khối lượng muối thu đựợc là:
A-
2g
B-
1,6g
C-
1,4625g
D-
14,625g
10-
Cho 1,53g hỗn hợp Mg, Fe, Zn vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 448ml khí (đkc). Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thì thu được chất rắn có khối lượng là:
A-
2,24g
B-
3,90g
C-
29,5g
D-
2,95g
[ Phan Phúc Doãn - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1197. Đăng: 29-11-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG