GMT: Thứ Hai, ngày 22  tháng 10, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử   
 Quang học   

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 200
Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì và cách thấu kính 20cm, cho ảnh ảo cách thấu kính 10cm. Tiêu cự của thấu kính là: A. 20cm B. 10cm C. 12cm D. 15cm Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì, cho một ảnh ảo cao bằng 1/3 vật và cách thấu kính 12cm. Vật AB đặt cách thấu kính: A. 4cm B. 12cm C. 24cm D. 36cm Có thể kết luận như câu nào dưới đây? A. Người có mắt tốt nhìn rõ các vật ở xa mắt mà không nhìn rõ các vật ở gần mắt. B. Người có mắt tốt nhìn rõ các vật ở gần mắt mà không nhìn rõ các vật ở xa mắt. C. Người cận thị nhìn rõ các vật ở xa mắt mà không nhìn rõ các vật ở gần mắt. D. Người cận thị nhìn rõ các vật ở gần mắt mà không nhìn rõ các vật ở xa mắt.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 06:44:30(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì và cách thấu kính 20cm, cho ảnh ảo cách thấu kính 10cm. Tiêu cự của thấu kính là:
A-
20cm
B-
10cm
C-
12cm
D-
15cm
2-
Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì, cho một ảnh ảo cao bằng 1/3 vật và cách thấu kính 12cm. Vật AB đặt cách thấu kính:
A-
4cm
B-
12cm
C-
24cm
D-
36cm
3-
Có thể kết luận như câu nào dưới đây?
A-
Người có mắt tốt nhìn rõ các vật ở xa mắt mà không nhìn rõ các vật ở gần mắt.
B-
Người có mắt tốt nhìn rõ các vật ở gần mắt mà không nhìn rõ các vật ở xa mắt.
C-
Người cận thị nhìn rõ các vật ở xa mắt mà không nhìn rõ các vật ở gần mắt.
D-
Người cận thị nhìn rõ các vật ở gần mắt mà không nhìn rõ các vật ở xa mắt.
4-
Có thể kết luận như câu nào dưới đây?
A-
Mắt lão nhìn rõ vật ở gần, không nhìn rõ vật ở xa.
B-
Mắt tốt nhìn rõ vật ở gần, không nhìn rõ vật ở xa.
C-
Mắt lão nhìn rõ vật ở xa, không nhìn rõ vật ở gần.
D-
Mắt tốt nhìn rõ vật ở xa, không nhìn rõ vật ở gần.
5-
Để chữa tật cận thị ta cần đeo:
A-
Thấu kính phân kì.
B-
Thấu kính hội tụ.
C-
Kính lão.
D-
Kính râm.
6-
Để chữa bệnh mắt lão, ta cần đeo:
A-
Kính râm.
B-
Kính viễn vọng.
C-
Kính phân kì.
D-
Kính hội tụ.
7-
Một người bị cận thị có điểm cực cận cách mắt 0,1m và điểm cực viễn cách mắt 0,5m. Thấu kính đeo để chữa tật cận thị cho người này là:
A-
Thấu kính phân kì có tiêu cự 10cm
B-
Thấu kính phân kì có tiêu cự 50cm
C-
Thấu kính phân kì có tiêu cự 40cm
D-
Thấu kính phân kì có tiêu cự 60cm
8-
Ba người có đặc điểm mắt như sau:
∅∅− Ông ba nhìn được các vật cách mắt từ 1m trở lại.
∈∈− Ông tư nhìn rõ vật cách mắt từ 0,25m trở ra.
∈∈− Ông năm không nhìn rõ được các vật từ 0,5m trở vào, ngoài ra thì nhìn rõ.
Kết luận nào đúng?
A-
Ông ba: cận thị, ông tư: bị tật mắt lão, ông năm: bình thường.
B-
Ông ba: cận thị, ông tư:bình thường, ông năm: bị tật mắt lão.
C-
Ông ba: bị tật mắt lão, ông tư: bình thường, ông năm: cận thị.
D-
Ông ba: bình thường, ông tư: bị tật mắt lão, ông năm: cận thị.
9-
Một người cận thị phải đeo kính có tiêu cự 0,45m. Khi không đeo kính, người ấy nhìn rõ vật xa nhất cách mắt:
A-
25cm
B-
20cm
C-
45cm
D-
70cm
10-
Một người già phải đeo kính sát mắt một thấu kính hội tụ có tiêu cự 50cm thì mới nhìn rõ vật gần nhất cách mắt 25cm. Khi không đeo kính thì người ấy nhìn rõ vật gần nhất cách mắt:
A-
50cm
B-
25cm
C-
75cm
D-
20cm
[ Minh Lam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1404. Đăng: 02-12-2011.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG