GMT: Thứ Tư, ngày 14  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh   


Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 10
Chọn câu trả lời đúng: Trọng lượng riêng và lực đẩy Acsimet có mối quan hệ với nhau. Khi: A. Trọng lượng riêng của chất lưu (chất lỏng hay chất khí) tăng, lực đẩy giảm. B. Trọng lượng của chất lưu giảm, lực đẩy tăng. C. Trọng lượng riêng của chất lưu tăng, lực đẩy giữ nguyên không đổi. D. Trọng lượng riêng của chất lưu giảm, lực đẩy giảm. Chọn câu trả lời đúng: Áp suất khí quyển tác dụng lên cơ thể bạn ở mực nước biển có độ lớn gần đúng bằng: A. 100Pa B. 1.000Pa C. 10.000Pa D. 100.000Pa Hai quả bóng được bơm khí để có thể tích bằng nhau. Một quả cầu được bơm không khí, quả kia bơm khí hiđro. Quả bòng được bơm khí hiđro bay lên còn quả bóng bơm không khí thì không. Sở dĩ như vậy là vì: A. Lực đẩy lên quả bóng chứ hidro lớn hơn lực đẩy lên quả bóng chứa không khí. B. Trọng lượng quả bóng chứa hidro nhỏ hơn trọng lượng quả bóng chứa không khí. C. Lực đẩy lên hai quả bòng như nhau. D. Lực đẩy lên hai quả bóng bằng nhau và trọng lượng riêng của quả bóng chứa hidro nhỏ hơn trọng lượng riêng của quả bóng chứa không khí.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 21:54:00(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Chọn câu trả lời đúng: Trọng lượng riêng và lực đẩy Acsimet có mối quan hệ với nhau. Khi:
A-
Trọng lượng riêng của chất lưu (chất lỏng hay chất khí) tăng, lực đẩy giảm.
B-
Trọng lượng của chất lưu giảm, lực đẩy tăng.
C-
Trọng lượng riêng của chất lưu tăng, lực đẩy giữ nguyên không đổi.
D-
Trọng lượng riêng của chất lưu giảm, lực đẩy giảm.
2-
Chọn câu trả lời đúng: Áp suất khí quyển tác dụng lên cơ thể bạn ở mực nước biển có độ lớn gần đúng bằng:
A-
100Pa
B-
1.000Pa
C-
10.000Pa
D-
100.000Pa
3-
Hai quả bóng được bơm khí để có thể tích bằng nhau. Một quả cầu được bơm không khí, quả kia bơm khí hiđro. Quả bòng được bơm khí hiđro bay lên còn quả bóng bơm không khí thì không. Sở dĩ như vậy là vì:
A-
Lực đẩy lên quả bóng chứ hidro lớn hơn lực đẩy lên quả bóng chứa không khí.
B-
Trọng lượng quả bóng chứa hidro nhỏ hơn trọng lượng quả bóng chứa không khí.
C-
Lực đẩy lên hai quả bòng như nhau.
D-
Lực đẩy lên hai quả bóng bằng nhau và trọng lượng riêng của quả bóng chứa hidro nhỏ hơn trọng lượng riêng của quả bóng chứa không khí.
4-
Chọn câu trả lời đúng: Lực đẩy lên một vật bằng:
A-
Trọng lượng của một vật trong không khí trừ cho trọng lượng trong chất lỏng của nó
B-
Khối lượng của vật trừ cho khối lượng của nước
C-
Khối lượng (kg) / thể tích (m3)
D-
Lực (N) / diện tích (m2)
5-
Câu nào trong các câu sau miêu tả cho sự nổi?
A-
Một vật không rơi trong không khí hoặc chìm xuống nước.
B-
Một vật có trọng lượng riêng lớn hơn trọng lượng riêng môi trường xung quanh.
C-
Trọng lượng của vật lớn hơn sức đẩy vật lên.
D-
Trọng lượng riêng của vật nhỏ hơn lực đẩy vật lên.
6-
Một kg nhôm (có trọng lượng riêng 27.000N/m3) và 1kg chì (trọng lượng riêng 130.000N/m3) được thả vào một bể nước. lực đẩy tác dụng lên khối nào lớn hơn?
A-
Nhôm
B-
Chì
C-
Bằng nhau
D-
Không đủ dữ kiện để kết luận
7-
Một cm3 nhôm có trọng lượng riêng 27.000N/m3 và một cm3 chì (trọng lượng riêng 130.000N/m3) được thả vào trong một bể nước. Lực đẩy tác dụng lên khối nào lớn hơn?
A-
Nhôm
B-
Chì
C-
Bằng nhau
D-
Không đủ dữ kiện để xác định
8-
Một cm3 gỗ (trọng lượng riêng 8.000N/m3) và một cm3 đồng được ném vào thùng nước. Lực đẩy tác dụng lên khối nào lớn hơn?
A-
Gỗ.
B-
Đồng.
C-
Không đủ dữ liệu để xác định.
D-
Bằng nhau.
9-
Lực đẩ Acsimet xuất hiện trong chất lỏng là do:
A-
Sự khác nhau giữa trọng lượng và khối lượng của vật.
B-
Sự khác nhau giữa áp suất tác dụng lên mặt trên và mặt dưới của vật khi nó ở trong chất lỏng.
C-
Xu hướng thoát khỏi chất lỏng của vật.
D-
Khả năng môt chất rắn có thể nổi trên một chất lỏng.
10-
Một con tàu làm bằng thép (có trọng lượng riêng bằng 90N/m3) có thể nổi trên mặt nước vì:
A-
Thép có lực đẩy trung bình lớn.
B-
Con tàu có trọng lượng riêng trung bình nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước.
C-
Thép có trọng lượng riêng nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước.
D-
Thép có lực đẩy lớn so với nước.
[ Minh Lam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1057. Đăng: 04-12-2011.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG