GMT: Thứ Năm, ngày 28  tháng 5, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh   


Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 16
Chọn câu trả lời đúng: Tính chất nào sau đây không phải của nguyên tử, phân tử? A. Chuyển đông không ngừng. B. Có lúc chuyển động có lúc đứng yên. C. Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách. D. Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao. Chọn câu trả lời đúng: Đổ 100cm3 rựu vào 100cm3 nước sẽ thu được hỗn hợp rựu và nước với thể tích: A. Bằng 200cm3 B. Nhỏ hơn 200cm3 C. Lớn hơn 200cm3 D. Bằng hoặc lớn hơn 200cm3 Chọn câu trả lời đúng: Lực liên kết phân tử của chất rắn, chất lỏng, chất khí thì: A. Khác nhau B. Giống nhau C. Của chất khí và chất lỏng thì giống nhau. D. Của chất rắn và chất lỏng thì giống nhau.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 20:16:54(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Chọn câu trả lời đúng: Tính chất nào sau đây không phải của nguyên tử, phân tử?
A-
Chuyển đông không ngừng.
B-
Có lúc chuyển động có lúc đứng yên.
C-
Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách.
D-
Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao.
2-
Chọn câu trả lời đúng: Đổ 100cm3 rựu vào 100cm3 nước sẽ thu được hỗn hợp rựu và nước với thể tích:
A-
Bằng 200cm3
B-
Nhỏ hơn 200cm3
C-
Lớn hơn 200cm3
D-
Bằng hoặc lớn hơn 200cm3
3-
Chọn câu trả lời đúng: Lực liên kết phân tử của chất rắn, chất lỏng, chất khí thì:
A-
Khác nhau
B-
Giống nhau
C-
Của chất khí và chất lỏng thì giống nhau.
D-
Của chất rắn và chất lỏng thì giống nhau.
4-
Chọn câu sai:
A-
Chất khí không có hình dạng xác định.
B-
Chất lỏng ko6ng có hình dạng xác định.
C-
Chất rắn có hình dạng xác định.
D-
Cả ba chất rắn, lỏng, khí có thể tích xác định.
5-
Chọn câu sai:
A-
Cùng một chất có thể ở trạng thái khí hoặc trái thái lỏng.
B-
Cùng một chất có thể ở trạng thái lỏng hoặc trái thái rắn.
C-
Cùng một chất có thể ở trạng thái rắn hoặc trái thái khí.
D-
Cùng một chất có thể ở trạng thái khí, lỏng hoặc trái thái rắn.
6-
Chọn câu chính xác nhất: Chuyển động của các hạt phấn hoa trong thí nghiệm của Brao chứng tỏ:
A-
Hạt phấn hoa hút nước và đẩy các phân tử nước.
B-
Các phân tử nước hút và đẩy các hạt phấn hoa.
C-
Các phân tử nước lúc thì đứng yên, lúc thì chuyển động.
D-
Các phân tử nước không đứng yên mà chuyển động không ngừng.
7-
Chọn câu trả lời đúng: Điều kiện để có hiện tượng khuếch tán xảy ra trong một chất khí là:
A-
Có sự chênh lệch về nhiệt độ trong khối khí.
B-
Vận tốc các phân tử khí không như nhau.
C-
Nồng độ phân tử trong khối khí không đồng đều.
D-
Khối khí được nung nóng.
8-
Chọn câu trả lời đúng: Chuyển động không ngừng của các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật được gọi là chuyển động nhiệt bởi vì:
A-
Phải nung nóng vật thì các hạt mới chuyển động.
B-
Vật có nhiệt lượng càng nhiều thì các vật chuyển động càng mạnh mẽ.
C-
Chuyển động này là đối tượng nghiên cứu của Nhiệt học.
D-
Chuyển động của các nguyên tử, phân tử liên quan chặt chẽ với nhiệt độ của vật.
9-
Nêu 1 ví dụ đúng về hiện tương khuếch đại ánh sáng:
A-
Bỏ vài hạt thuốc tìm vào một cốc nước, thuốc tím tan dần trong nước.
B-
Bỏ cục nước đá vào cốc nước nóng, cục nước đá tan dần thành nước.
C-
Cho một đầu thanh sắt vào lửa, thanh sắt sẽ nóng dần lên.
D-
Khi dặt hiệu điện thế giữa hai đầu sợi dây điện sẽ có một dòng electron chuyển động có hướng tạo thành dòng điện.
10-
Chọn câu trả lời đúng: Hiện tượng khuếch tán xảy ra nhanh hơn trong một số chất khí khi:
A-
Khi giảm nhiệt độ của khối khí.
B-
Khi tăng nhiệt độ của khối khí.
C-
Khi tăng độ chênh lệch nhiệt độ trong khối khí.
D-
Khi cho khối khí dãn nở.
[ Minh Lam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1083. Đăng: 04-12-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG