GMT: Thứ Tư, ngày 12  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học   
 Giải tích     Hệ Vô Tỉ     Hình Học     Lượng Giác     Tổ Hợp   

Nguyên Hàm - Bài 24
Tìm nguyên hàm của hàm số
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 23:54:23(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm của hàm số
A-
B-
C-
D-
2-
Trong các hàm số sau:

Hàm số nào có một nguyên hàm là hàm số g(x) = tanx?
A-
(I), (II), và (III)
B-
Chỉ (II) và (III)
C-
Chỉ (III)
D-
Chỉ (II)
3-
Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai:
A-
B-
C-
D-
4-
Một nguyên hàm của hàm là:
A-
B-
C-
D-
5-
Nếu là một nguyên hàm của hàm số trên khoảng thì a + b + c có giá trị là:
A-
3
B-
0
C-
4
D-
2
6-
Nếu là một nguyên hàm của hàm số thì (a, b, c) bằng bao nhiêu?
A-
(1, -1, 1)
B-
(1, 3, 2)
C-
(2, -3, 1)
D-
Một kết quả khác
7-
Nếu F(x) là một nguyên hàm của hàm số thì F(x) bằng:
A-
B-
C-
D-
8-
Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?


A-
Chỉ (I) và (II)
B-
Chỉ (III)
C-
Chỉ (II) và (III)
D-
Chỉ (II)
9-
Hàm số là nguyên hàm của hàm số nào trong các hàm số sau:
A-
B-
C-
D-
10-
Xác định a, b, c sao cho là một nguyên hàm của hàm số trong
A-
a = 4, b = 2, c = 2
B-
a = 1, b = -2, c = 4
C-
a = -2, b = 1, c = 4
D-
a = 4, b = -2, c = 1
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 722. Đăng: 09-12-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG