GMT: Thứ Hai, ngày 22  tháng 10, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học   
 Giải tích     Hệ Vô Tỉ     Hình Học     Lượng Giác     Tổ Hợp   

Số phức - Bài 08
Số phức bằng?
A. 2i
B. 4i
C. -4
D. 4
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 07:46:26(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Số phức bằng:
A-
2i
B-
4i
C-
-4
D-
4
2-
Cho số phức z = a + bi. Khi đó số phức là số thuần ảo trong điều kiện nào sau đây:
A-
B-
C-
D-
3-
Điểm biểu diễn của số phức là:
A-
B-
C-
D-
4-
Số phức nghịch đảo của số phức là:
A-
B-
C-
D-
5-
Số phức bằng:
A-
B-
C-
D-
6-
Thu gọn số phức ta được:
A-
B-
C-
D-
7-
Cho số phức . Số phức bằng:
A-
B-
C-
D-
8-
Cho số phức . Số phức bằng:
A-
B-
C-
D-
9-
Cho số phức z = a + bi. Khi đó số là:
A-
Một số thực
B-
2
C-
Một số thuần ảo
D-
i
10-
Cho số phức z = a + bi. Khi đó số là:
A-
Một số thực
B-
0
C-
Một số thuần ảo
D-
i
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 698. Đăng: 09-12-2011.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG