GMT: Thứ Bảy, ngày 20  tháng 10, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học   
 Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học     Điện Tích - Điện Trường     Dòng Điện Không Đổi     Dòng Điện Trong Các Môi Trường     Từ Trường     Cảm Ứng Điện Từ     Khúc Xạ Ánh Sáng   

Trắc Nghiệm Vật Lý - Điện Tích; Điện Trường - Bài 54
Hai điện tích q1=3q và q2 = 27q đặt cố định tại 2 điểm A, B trong không khí với AB = a. Tại điểm M có cường độ điện trường tổng hợp bằng 0. Điểm M: A. Nằm trên đoạn thẳng AB với MA = a/4; B. Nằm trên đoạn thẳng AB với MA = a/2; C. Nằm ngoài đoạn thẳng AB với MA = a/4; D. Nằm ngoài đoạn thẳng AB với MA = a/2..........
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 11:13:46(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cường độ điện trường do một điện tích điểm sinh ra tại A và B lần lượt là 25V/m và 49V/m. Cường độ điện trường EM do điện tích nói trên sinh ra tại điểm M (M là trung điểm của đoạn AB) được xác định bằng biểu thức nào sau đây?
A-
37V/m
B-
12V/m
C-
16,6V/m
D-
34V/m
2-
Một điện tích điểm Q đặt trong không khí. Gọi , là cường độ điện trường do Q gây ra tại A và B; r là khoảng cách từ A đến Q. Để cùng phương , ngược chiều và EA = EB thì khoảng cách giữa A và B là:
A-
r
B-
0,5r
C-
2r
D-
3r
3-
Hai điện tích điểm q1 = 4µC và q2 = -9µC đặt tại hai điểm A và B cách nhau 9cm trong chân không. Điểm M có cường độ điện trường tổng hợp bằng O cách B một khoảng:
A-
18cm
B-
9cm
C-
27cm
D-
4,5cm
4-
Hai điện tích q1 = 3q và q2 = 27q đặt cố định tại 2 điểm A, B trong không khí với AB = a. Tại điểm M có cường độ điện trường tổng hợp bằng 0. Điểm M:
A-
Nằm trên đoạn thẳng AB với MA = a/4
B-
Nằm trên đoạn thẳng AB với MA = a/2
C-
Nằm ngoài đoạn thẳng AB với MA = a/4
D-
Nằm ngoài đoạn thẳng AB với MA = a/2
5-
Tại hai đỉnh MP của một hình vuông MNPQ cạnh a đặt hai điện tích điểm qM = qP = -3.10-6C. Phải đặt tại đỉnh Q một điện tích q bằng bao nhiêu để điện trường gây bởi hệ ba điện tích này tại N triệt tiêu?
A-
B-
C-
D-
6-
Một hạt bụi tích điện có khối lượng m = 10-8g nằm cân bằng trong điện trường đều có hướng thẳng đứng xuống dưới và có cường độ E = 1000V/m, lấy g = 10m/s2. Điện tích của hạt bụi là:
A-
-10-13C
B-
10-13C
C-
-10-10C
D-
10-10C
7-
Quả cầu nhỏ khối lượng 20g mang điện tích 10-7C được treo bởi dây mảnh trong điện trường đều có véctơ nằm ngang. Khi quả cầu cân bằng, dây treo hợp với phương đứng một góc α = 300, lấy g = 10m/s2. Độ lớn của cường độ điện trường là:
A-
1,15.106V/m
B-
2,5.106V/m
C-
3,5.106V/m
D-
2,7.105V/m
8-
Quả cầu nhỏ khối lượng 0,25g mang điện tích 2,5.10-9C được treo bởi một sợi dây và đặt vào trong điện trường đều có phương nằm ngang và có độ lớn E = 106V/m, lấy g = 10m/s2. Góc lệch của dây treo so với phương thẳng đứng là:
A-
300
B-
600
C-
450
D-
650
9-
Một quả cầu khối lượng m = 1g có điện tích q>0 treo bởi sợi dây mảnh ở trong điện trường có cường độ E = 1000V/m có phương ngang thì dây treo quả cầu lệch góc α = 300 so với phương thẳng đứng, lấy g = 10m/s2. Lực căng dây treo quả cầu ở trong điện trường bằng:
A-
B-
C-
D-
10-
Quả cầu mang điện có khối lượng 0,1g treo trên sợi dây mảnh được đặt trong điện trường đều có phương nằm ngang, cường độ E = 1000V/m, khi đó dây treo bị lệch một góc 450 so với phương thẳng đứng, lấy g = 10m/s2. Điện tích của quả cầu có độ lớn bằng:
A-
106C
B-
10-3C
C-
103C
D-
10-6C
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1970. Đăng: 13-12-2011.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG