GMT: Thứ Năm, ngày 21  tháng 11, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL   
 Đồ họa     Hệ Điều Hành   

Trắc nghiệm Kỹ Năng Linux - Bài 06
Một user có username là sinhvien và home directory là /home/sinhvien. Để trở về home dir 1 cách nhanh nhất, anh ta phải dùng lệnh : [a]--cd [b]--cd /home/sinhvien [c]--cd / ; cd home ; cd sinhvien [d]--Tất cả các câu trên đều sai.... Làm thế nào để đọc một đĩa mềm trong Linux : [a]--mount /dev/fd0 [b]--mount /dev/cdrom [c]--mount /dev/cd [d]--Không cần làm gì cả, chỉ việc đọc từ ổ a: ....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 18:27:23(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Phần quan trọng nhất của hệ điều hành Linux là:
A-
File System
B-
Services
C-
Kernel
D-
Shell
2-
Số phiên bản kernel của Linux có gì đặc biệt:
A-
Số chẵn là phiên bản ổn định
B-
Số lẻ là phiên bản thử nghiệm
C-
Không quan trọng
D-
Câu a và b đúng
3-
Kiến trúc Kernel Linux là:
A-
Static
B-
Microkernel
C-
Distributed
D-
Monolithic
4-
Tác giả của phiên bản hệ điều hành Linux đầu tiên là?
A-
Bill Gates
B-
Linus Tolvards
C-
Alan Turing
D-
Pascal
5-
Để liệt kê các file ẩn trong thư mục hiện hành theo ta dùng lệnh ls với tham số:
A-
–b
B-
–a
C-
–l
D-
–n
6-
Một user có username là sinhvien và home directory là /home/sinhvien. Để trở về home dir 1 cách nhanh nhất, anh ta phải dùng lệnh :
A-
cd
B-
cd /home/sinhvien
C-
cd / ; cd home ; cd sinhvien
D-
Tất cả các câu trên đều sai
7-
Làm thế nào để đọc một đĩa mềm trong Linux:
A-
mount /dev/fd0
B-
mount /dev/cdrom
C-
mount /dev/cd
D-
Không cần làm gì cả, chỉ việc đọc từ ổ a:
8-
Tập tin nào chứa thông tin các file system đang được mount:
A-
/etc/mntab
B-
/etc/mount.conf
C-
/etc/fstab
D-
/etc/modules.conf
9-
Tập tin sau đây có thuộc tính như thế nào:
-rwx--x--x hello.sh
A-
077
B-
644
C-
755
D-
711
10-
Run level nào là shutdown và halt hệ thống:
A-
Level 6
B-
Level 0
C-
Level 5
D-
Level 3
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1546. Đăng: 13-12-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG