GMT: Thứ Năm, ngày 21  tháng 11, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học   
 Giải tích     Hệ Vô Tỉ     Hình Học     Lượng Giác     Tổ Hợp   

Luyện thi đại học Giải tích - Bài 26
Cho hình chóp tứ giác đều SABCD. Các cạnh bên đều bằng a. Tính thể tích hình chóp?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 19:31:54(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho hình chóp tứ giác đều SABCD. Các cạnh bên đều bằng a. Tính thể tích hình chóp?
A-
B-
C-
D-
2-
Nghiệm của bất phương trình là:
A-
B-
C-
D-
3-
Đẳng thức xảy ra khi nào?
A-
B-
C-
D-
4-
Tìm tập xác định của hàm số
A-
B-
C-
D-
5-
Cho hàm số . Trong các kết luận sau, kết luận nào sai:
A-
Hàm số luôn đồng biến
B-
Hàm số có cực đại, cực tiểu khi m < -1 hoặc m > 1
C-
Hàm số luôn luôn đồng biến ∀m
D-
Hàm số cắt trục tung tại A(0; 3)
6-
Cho hàm số . Tìm giá trị của m để hàm số liên tục tại x = 0
A-
m = 1
B-
m = 2
C-
m = 3
D-
m = 4
7-
Cho có đồ thị (C), phương trình tiếp tuyến với (C) tại điểm có hoành độ x = 1 là?
A-
B-
C-
D-
Cả ba đáp án trên đều sai
8-
Giải hệ phương trình
A-
B-
C-
D-
9-
Một đường thẳng đi qua điểm M(0; 4) vuông góc với đường thẳng (d): x - 3y - 7 = 0 có phương trình là?
A-
B-
C-
D-
10-
Cho Elip . Độ dài các bán trục là?
A-
B-
C-
D-
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 782. Đăng: 14-12-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG