GMT: Thứ Bảy, ngày 20  tháng 10, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL   
 Đồ họa     Hệ Điều Hành   

Trắc nghiệm Kỹ Năng Linux - Bài 17
Một máy tính Linux có một địa chỉ địa phương là 192.168.1.1 với subnet mask 255.255.255.0. Vào thời gian này, tất cả các dịch vụ bị từ chối. Mã nào của những dòng này được nối thêm vào file hosts để cho phép truy cập vào các dịch vụ web trên mạng con? [a]--Tất cả trừ httpd: 192.168.1.1/24 [b]--httpd: 192.168.1. [c]--192.168.1.255/255.255.255.0:httpd [d]--Tất cả 192.168.1.255/24......
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 10:08:19(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Một máy tính Linux có một địa chỉ địa phương là 192.168.1.1 với subnet mask 255.255.255.0. Vào thời gian này, tất cả các dịch vụ bị từ chối. Mã nào của những dòng này được nối thêm vào file hosts để cho phép truy cập vào các dịch vụ web trên mạng con?
A-
Tất cả trừ httpd: 192.168.1.1/24
B-
httpd: 192.168.1.
C-
192.168.1.255/255.255.255.0:httpd
D-
Tất cả 192.168.1.255/24
2-
Đâu là nơi đầu tiên để tìm các thông báo lỗi trong khi cài đặt và thử nghiệm một ứng dụng?
A-
/var/log/messages
B-
/var/log/dmesg
C-
/var/log/kernel/errors
D-
/tmp/boot.log
3-
Chương trình nào sau đây có thể khởi động lại cấu hình Linux?
A-
Disk Druid
B-
FIPS.EXE
C-
LOADLIN.EXE
D-
Minix
4-
Để ngăn ngừa giám sát thiệt hại khi chạy cấu hình X, tất cả những điều sau sau đây phải được thiết lập đúng cấu hình TRỪ:
A-
RAMDAC
B-
Resolution capability
C-
Video RAM
D-
Refresh rate
5-
Một lệnh mới được cài đặt và không thực hiện đúng. Nó tạo ra quá nhiều chẩn đoán để đọc trên màn hình và không ghi vào một file log. Điều gì sau đây sẽ làm xuất ra tiến trình mới:
A-
Thực hiện những thay đổi / etc / syslog.conf
B-
Khởi lệnh như một daemon.
C-
Thêm dòng lệnh chuyển hướng vào dòng lệnh.
D-
Khởi động lệnh nền.
6-
Một kỹ thuật khởi động máy PC và ghi nhận rằng không có bốn thiết bị ATA nào được phát hiện.Xác nhận rằng thiết bị đã được lắp ráp đúng cách, thể chất kết nối với bộ điều khiển ATA và cung cấp năng lượng, và jumpered cách chính xác. Vấn đề nào sau đây có thể diễn ra:
A-
Không có máy tính hỗ trợ bốn thiết bị ATA.
B-
Các thiết bị ATA chưa được thiết lập với cấu hình đĩa.
C-
BIOS không xuất hiện để hỗ trợ các thiết bị ATA.
D-
Các thiết lập CMOS được thiết lập để bỏ qua tất cả các thiết bị ATA.
7-
Một nhóm các tài khoản người dùng muốn tạo ra cho họ. Họ muốn truy cập vào một ứng dụng cụ thể trên máy chủ. Nhóm này đòi hỏi phải chia sẻ các tập tin được tạo ra bằng cách sử dụng các ứng dụng. Phương pháp gì sẽ được sử dụng để thực hiện các mục tiêu này?
A-
Theo root, chạy lệnh groupadd để tạo ra các nhóm chia sẻ, sau đó sử dụng lệnh adduser để tạo tài khoản người dùng.
B-
Theo root, chạy lệnh adduser để tạo ra các nhóm chia sẻ, sau đó adduser để tạo tài khoản người dùng.
C-
Theo root, chạy lệnh adduser để tạo tài khoản của người sử dụng, sau đó chỉnh sửa file letclpasswd để thay đổi cho mỗi người dùng GID.
D-
Không thể thực hiện được
8-
Dòng lệnh gì sẽ cho phép một quản trị viên thêm số điện thoại của người dùng hiện vào hệ thống như là một bình luận?
A-
echo bsmith:x:502:502:555-1234:/home/chris:/bin/bash> /etc/passwd
B-
usermod –c 555-1234 bsmith
C-
modinfo –u bsmith 555.1234
D-
useradd –u bsmith –c 555-1234
9-
Lệnh nào là nguy hiểm nhất để chạy như là người chủ tại dấu nhắc root?
A-
unmount –a
B-
fsck
C-
df*
D-
rm-rf*
10-
Một người sử dụng kết nối một thiết bị SCSI, máy quét vào máy tính của mình. Sau khi cài đặt driver của nhà cung cấp, máy quét không hoạt động chính xác khi được điều khiển bởi phần mềm. Tất cả các lý do sau đây là có thể TRỪ:
A-
ID SCSI được đặt không chính xác.
B-
Các thiết bị cuối không phải là chấm dứt.
C-
Có một cuộc xung đột IRQ giữa các máy quét và các thiết bị khác.
D-
Các thiết bị quét bị hư hỏng.
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1043. Đăng: 15-12-2011.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG