GMT: Thứ Sáu, ngày 16  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh   


Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 01
Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không phải do chuyển động không ngừng của các nguyên tử ,phân tử gây ra? A. Sự khuếch tán của đồng sunfat vào nước B. Quả bóng bay dù buộc thật chặt vẫn xẹp dần theo thời gian C. Sự tạo thành gió D. Đường tan vào nước Khi các nguyên tử , phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh lên thì đại lượng nào sau đây tăng lên? A. Khối lượng của vật C. Cả khối lượng lẫn trọng lượng của vật B. Trọng lượng của vật D. Nhiệt độ của vật Khi chuyển động nhiệt cuả các phân tử cấu tạo nên vật nhanh lên thì đại lượng nào sau đây cuả vật không tăng? A. Nhiệt độ C. Khối lượng B. Nhiệt năng D.Thể tích
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 20:42:44(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không phải do chuyển động không ngừng của các nguyên tử ,phân tử gây ra?
A-
Sự khuếch tán của đồng sunfat vào nước
B-
Quả bóng bay dù buộc thật chặt vẫn xẹp dần theo thời gian
C-
Sự tạo thành gió
D-
Đường tan vào nước
2-
Khi các nguyên tử , phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh lên thì đại lượng nào sau đây tăng lên?
A-
Khối lượng của vật
B-
Trọng lượng của vật
C-
Cả khối lượng lẫn trọng lượng của vật
D-
Nhiệt độ của vật
3-
Khi chuyển động nhiệt cuả các phân tử cấu tạo nên vật nhanh lên thì đại lượng nào sau đây cuả vật không tăng?
A-
Nhiệt độ
B-
Nhiệt năng
C-
Khối lượng
D-
Thể tích
4-
Nhỏ một giọt nước đang sôi vào môt cốc đựng nước ấm thì nhiệt năng của giọt nước và của nước trong cốc thay đổi như thế nào?
A-
Nhiệt năng của giọt nước tăng, của nước trong cốc giảm.
B-
Nhiệt năng của giọt nước giảm, của nước trong cốc tăng.
C-
Nhiệt năng của giọt nước và của nước trong cốc đều giảm.
D-
Nhiệt năng của giọt nước và của nước trong cốc đều tăng.
5-
Trong sự dẫn nhiệt, nhiệt được truyền từ vật nào sang vật nào?
A-
Từ vật có nhiệt năng lớn hơn sang vật có nhiệt năng nhỏ hơn.
B-
Từ vật có khối lượng lớn hơn sang vật có khối lượng nhỏ hơn.
C-
Từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn.
D-
Cả 3 câu trên đều đúng.
6-
Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của các nguyên tử , phân tử cấu tạo nên vật?
A-
Chuyển động không ngừng.
B-
Giữa chúng có khoảng cách.
C-
Khi nhiệt độ thay đổi thì chuyển động thay đổi.
D-
Nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.
7-
Đối lưu là sự truyền nhiệt xảy ra trong chất nào?
A-
Chỉ ở chất lỏng và chất khí
B-
Chỉ ở chất khí
C-
Chỉ ở chất lỏng
D-
Ở các chất lỏng, chất khí và chất rắn.
8-
Trong các sự truyền nhiệt dưới đây, sự truyền nhiệt nào không phải là bức xạ nhiệt?
A-
Sự truyền nhiệt từ mặt trời tới trái đất.
B-
Sự truyền nhiệt từ bếp lò tới người đứng gần bếp lò.
C-
Sự truyền nhiệt từ đầu bị nung nóng sang đầu không bị nung nóng của một thanh đồng.
D-
Sự truyền nhiệt từ dây tóc bóng đèn điện đang sáng ra khoảng không gian bên trong bóng đèn.
9-
Người ta thả 3 miếng đồng , nhôm , chì có cùng khối lượng vào một cốc nước nóng. Hãy so sánh nhiệt độ cuối cùng của 3 miếng kim loại trên bằng cách chọn các câu trả lời sau đây:
A-
Nhiệt độ của 3 miếng bằng nhau.
B-
Nhiệt độ của miếng nhôm cao nhất, rồi đến miếng đồng , miếng chì.
C-
Nhiệt độ của miếng chì cao nhất, rồi đến miếng đồng , miếng nhôm.
D-
Nhiệt độ của miếng đồng cao nhất, rồi đến miếng nhôm, miếng chì.
10-
Trong các mệnh đề có sử dụng cụm từ " năng suất tỏa nhiệt" sau đây, mệnh đề nào đúng?
A-
Năng suất tỏa nhiệt của động cơ nhiệt.
B-
Năng suất tỏa nhiệt của nguồn điện.
C-
Năng suất tỏa nhiệt của một vật.
D-
Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu.
[ Minh Lam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 938. Đăng: 16-12-2011.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG