GMT: Thứ Năm, ngày 13  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL   
 Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống     Bảo Trì Hệ Thống     Thông Tin Di Động     Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever     An Toàn Bảo Mật Thông Tin     CCNA     Microsoft Exchange Server     Cơ Sở Điều Khiển Tự Động     Windows Server   

Trắc nghiệm Quản Trị Mạng - Bài 05
Bạn có một máy chủ với bốn ổ cứng SCSI, ổ đĩa thư nhất được mirror với ổ đĩa thứ ba, ổ đĩa thứ hai được mirror với ổ đĩa thứ bốn, Giả sử ổ đĩa thứ bốn bị hỏng, bạn sẽ phải làm gì để khôi phục lại khả năng chịu lỗi của hệ thống? [a]--Bạn phải break mirror giữa ổ đĩa thứ hai và thứ bốn trước khi lắp đặt đĩa cứng thay thế [b]--Bạn phải break mirror giữa ổ đĩa thứ nhất và thứ ba trước khi lắp đặt đĩa cứng thay thế....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:06:09(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Theo chính sách của công ty bạn, tất cả các công việc vủa người quản trị liên quan đến các tài khoản như tạo ra, xóa, đổi tên tài khoản, cũng như tạo ra, xóa, đổi tên các nhóm và thay đổi mật khẩu, vô hiệu hóa(disable) tài khoản đều phải được kiểm soát. Các sự kiện này sẽ lưu trữ trong nhật ký bảo mật (Security Log). Theo chính sách này bạn thay đổi GPO mặc định của domain. Hãy cho biết bạn phải thực hiện kiểm soát sự kiện (event) nào dưới đây?
A-
Audit Successful Privilege Use
B-
Audit Successful Account Logon Events
C-
Audit Successful Account Management
D-
Audit Failed Account Logon Events
2-
Cho các tài khoản người sử dụng dưới đây và tương ứng là các nhóm mà người sử dụng đang là thành viên trên máy tính sử dụng Windows Server 2003 ở chế độ stand-alone.
Orin - Administrators
Oksana - Backup Operators
Rooslan - Power Users
Mick - Replicator
Laherty - Network Configuration Operators
Không có bất kỳ người sử dụng hoặc nhóm nào bị thay đổi bởi chính sách nhóm (Group Policy) cục bộ. Bạn tạo ra một schedule backup để backup tất cả các file, thư mục và System State trên máy chủ vào lúc 2:00 AM. Trong lúc cấu hình Schedule, tiện ích Backup yêu cầu phải có một tài khoản với quyền thích hợp để có thể chạy (run) schedule này. Trong các tài khoản người sử dụng ở trên, tài khoản nào có được cấp phép cần thiết để có thể chạy được schedule này?
A-
Oksana
B-
Mick
C-
Laherty
D-
Rooslan
3-
Những công cụ nào dưới đây cho phép bạn tạo ra các tài khoản người dùng, máy tính và nhóm dựa trên dữ liệu bạn nhập vào hoặc từ một file?
A-
Active Directory Users And Computers
B-
DSQUERY
C-
DSMOD
D-
Active Directory Domains And Trusts
4-
Rooslan là quản trị hệ thống của công ty ADS, công ty có một máy chủ với hệ điều hành Windows Server 2003 và cài đặt SQL Server 2000. Máy chủ này có 6 ổ cứng SCSI, hai ổ cứng đầu tiên được sử dụng để tạo ra mirrored volume, chứa hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng. Bốn ổ cứng còn lại được sử dụng để tạo ra RAID-5 volume, chứa các cơ sở dữ liệu trên máy chủ này. Hiện tại volume này đã được sử dụng 40%, một trong bốn đĩa của RAID-5 volume này bị hỏng. Bạn hãy cho biết trong các phát biểu dưới đây về tình huống này, phát biểu nào là đúng?
A-
Tất cả dữ liệu sẽ bị mất, để có khả năng chịu lỗi bạn phải sử dụng striped volume thay cho RAID-5 volume
B-
Sau khi RAID-5 volume được kích hoạt trở lại (reactivate), máy chủ sẽ tiếp tục hoạt động. Dữ liệu mới không thể ghi vào RAID-5 volume này, nhưng các dữ liệu hiện thời có thể đọc và sao lưu (backup)
C-
Máy chủ sẽ bị tạm dừng, và chỉ hoạt động khi ổ đĩa cứng hỏng được thay thế
D-
Máy chủ sẽ tiếp tục hoạt động và dữ liệu sẽ không bị mất
5-
Rob đã đặt các hạn ngạch(quota) cho 250 người sử dụng trên một phân vùng của máy chủ sử dụng Windows Server 2003. Ba mươi người được cấp 10 MB, 45 người được 15 MB, 100 người dược 30 MB, 25 người được 60 MB, và 50 người được 100 MB. Có thêm bốn máy chủ khác cũng yêu cầu các thiết lập về hạn ngạch giống như trên. Bạn hãy cho biết Rob có thể sử dụng cách nào dưới đây để đáp ứng dược yêu cầu ở trên?
A-
Hạn ngạch được thiếp lập bởi Group Policy. Rob cần phải đưa bốn máy chủ này vào trong cùng một OU
B-
Rob phải sử dụng Active Directory Users And Computers để thêm bốn máy chủ này vào cùng nhóm bảo mật hạn ngạch với máy chủ ban đầu mà Rob đã tạo ra
C-
Bạn phải thực hiện việc này bằng cách sử dụng phân mềm của hãng thứ ba
D-
Trong phần Quota Entries, Rob phải chọn tất cả các thiết lập Quota của 250 người sử dụng này sau đó export ra file. Sau đó Rob copy file này tới các máy chủ còn lại và import vào phần Quota Entries của từng phân vùng mà Rob muốn áp dụng các thiết lập hạn ngạch như máy chủ ban đầu
6-
Bạn là quản trị mạng của công ty có một số file server. Mỗi file server có 3 ổ cứng, ổ cứng thứ nhất được sử dụng để cài đặt hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng. Hai ổ cứng còn lại bạn sử dụng để tạo ra spanned volume, tất cả các thư mục chia sẻ được tạo ra trên volume này. Bạn tạo ra schedule backup như sau, Normal Backup vào 5:00 AM Sunday, Incremental Backup vào 6:00 AM Monday, Wednesday, Friday. Bạn lưu trữ dữ liệu backup hàng ngày vào các băng từ, mỗi băng từ được dán nhãn là ngày thực hiện backup. Một trong hai ổ cứng bạn sử dụng để tạo ra spanned volume bị hỏng vào trưa thứ sáu. Bạn thay thế ổ cứng này và tạo lại spanned volume. Trong các cách khôi phục dưới đây, bạn hãy chọn cách tốt nhất để khôi phục lại dữ liệu trên spanned volume này?
A-
Băng từ Sunday tiếp theo là băng từ Friday
B-
Băng từ Sunday tiếp theo là các băng từ Monday, Wednesday, Friday
C-
Băng từ Friday tiếp theo là băng từ Sunday
D-
Băng từ Friday tiếp theo là các băng từ Wednesday, Monday, Sunday
7-
Bạn là quản trị mạng của Công ty ABC, John là một nhân viên trong Công ty thông báo cho bạn biết Profile của John không thực hiện Roaming khi John đăng nhập vào các máy tính khác nhau. Profile của những người người sử dụng khác vẫn thực hiện được Roaming.Bạn kiểm tra lại đường dẫn đến Profile của John đang được đặt là D:\Profiles\John. Bạn cũng tìm thấy thư mục John đặt tại ổ D:\Profiles của Server01 (đây là máy chủ lưu trữ profiles của các người sử dụng trong mạng). Thư mục Profiles này được chia sẻ với tên là Profiles. Bạn phải làm thế nào để sửa được lỗi ở trên?
A-
Đặt Home Directory của John là D:\Profiles\%UserName%
B-
Đặt đường dẫn Profile của John là \\Server01\Profiles\%UserName%
C-
Copy Profile John muốn sử dụng vào thư mục D:\Profiles\John trên Server01
D-
Đặt lại Password của John
8-
Để nâng cao bảo mật trong mạng bạn thực hiện chính sách Maximum Password Age là 7 ngày. Chính sách này sẽ yêu cầu người sử dụng phải đổi mật khẩu hàng tuần. Tuy nhiên sau một thời gian bạn nhận thấy có một vài người sử dụng sau khi đổi sang mật khẩu mới lại đổi ngay về mật khẩu cũ. Bạn sẽ sử dụng chính sách nào dưới đây để tránh tình trạng này?
A-
Minimum Password Age
B-
Store Passwords Using Reversible Encryption
C-
Maximum Password Age
D-
Maximum Password History
9-
Bạn có một máy chủ với bốn ổ cứng SCSI, ổ đĩa thư nhất được mirror với ổ đĩa thứ ba, ổ đĩa thứ hai được mirror với ổ đĩa thứ bốn, Giả sử ổ đĩa thứ bốn bị hỏng, bạn sẽ phải làm gì để khôi phục lại khả năng chịu lỗi của hệ thống?
A-
Bạn phải break mirror giữa ổ đĩa thứ hai và thứ bốn trước khi lắp đặt đĩa cứng thay thế
B-
Bạn phải break mirror giữa ổ đĩa thứ nhất và thứ ba trước khi lắp đặt đĩa cứng thay thế
C-
Bạn phải tạo lại mirror giữa ổ cứng thứ nhất và ổ cứng mới sau khi cài đặt xong ổ cứng mới này
D-
Bạn phải tháo ổ cứng hỏng, lắp đặt ỏ cứng mới và break mirror giữa ổ đĩa cứng thứ nhất và thứ ba
10-
Công ty của bạn đặt 35 máy tính tại các vị trí khác nhau trong một tòa nhà và cho phép truy nhập vào các thông tin của Công ty khi nhân viên không ở trong phòng làm việc. Các máy tính này được sử dụng để kiểm tra e-mail, đọc các tin tức của Công ty và truy nhập các thông tin về chính sách trong mạng nội bộ của Công ty. Bạn muốn mọi người sử dụng trên các máy tính này có thể thay đổi các thiết lập trên màn hình nền của họ, và các thay đổi này có tác dụng trên cả các máy tính khác nữa. Bạn sẽ phải làm gì?
A-
Cấu hình mandatory profile và gán nó cho từng máy tính ở trên
B-
Cấu hình mandatory profile và gán nó cho từng người sử dụng trong domain
C-
Cấu hình roaming profile và gán nó cho từng máy tính ở trên
D-
Cấu hình roaming profile và gán nó cho từng người sử dụng trong domain
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 2867. Đăng: 16-12-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG