GMT: Thứ Năm, ngày 13  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh   


Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 12
Chọn câu trả lời đúng. Gió được tạo thành là do: A. Sự bức xạ nhiệt của lớp không khí nóng. B. Dòng đối lưu giữa các lớp không khí nóng và không khí lạnh trên mặt đất. C. Sự bức xạ nhiệt giữa các lớp không khí lạnh và nóng trên mặt đất. D. Sự dẫn nhiệt giũa các lớp không khí nóng và lạnh trên mặt đất. Chọn câu đúng. Xoa hai bàn tay vào nhau ta thấy tay nóng lên. Trong hiện tượng này có sự chuyển hóa năng lượng: A. Từ cơ năng sang cơ năng B. Từ nhiệt năng sang cơ năng. C. Từ nhiệt năng sang nhiệt năng. D. Từ cơ năng sang nhiệt năng. Khi các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh lên thì đại lượng nào sau đây tăng lên? A. Khối lượng của vật C. Cả khối lượng lẫn trọng lượng của vật B. Trọng lượng của vật D. Nhiệt độ của vật
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:23:08(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Chọn câu trả lời đúng. Gió được tạo thành là do:
A-
Sự bức xạ nhiệt của lớp không khí nóng.
B-
Dòng đối lưu giữa các lớp không khí nóng và không khí lạnh trên mặt đất.
C-
Sự bức xạ nhiệt giữa các lớp không khí lạnh và nóng trên mặt đất.
D-
Sự dẫn nhiệt giũa các lớp không khí nóng và lạnh trên mặt đất.
2-
Chọn câu đúng. Xoa hai bàn tay vào nhau ta thấy tay nóng lên. Trong hiện tượng này có sự chuyển hóa năng lượng:
A-
Từ cơ năng sang cơ năng.
B-
Từ nhiệt năng sang cơ năng.
C-
Từ nhiệt năng sang nhiệt năng.
D-
Từ cơ năng sang nhiệt năng.
3-
Khi các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh lên thì đại lượng nào sau đây tăng lên?
A-
Khối lượng của vật
B-
Trọng lượng của vật
C-
Cả khối lượng lẫn trọng lượng của vật
D-
Nhiệt độ của vật
4-
Chọn câu sai trong các câu sau:
A-
Chất rắn dẫn nhiệt tốt.
B-
Chất lỏng dẫn nhiệt kém.
C-
Chân không dẫn nhiệt kém nhất.
D-
Chất khí dẫn nhiệt còn kém hơn chất lỏng.
5-
Nhiệt lượng của vật thu vào:
A-
không phụ thuộc vào khối lượng của vật.
B-
chỉ phụ thuộc vào khối lượng và độ tăng nhiệt độ của vật.
C-
chỉ phụ thuộc vào chất cấu tạo vật.
D-
phụ thuộc vào khối lượng, độ tăng nhiệt độ của vật và chất cấu tạo nên vật.
6-
Công thức tính nhiệt thu vào của vật là:
A-
Q = mq
B-
Q = mc(t2 - t1 )
C-
Q = mc( t1 + t2 )
D-
Q = mct1
7-
Nhiệt truyền từ bếp lò đến người đứng gần bếp lò chủ yếu bằng hình thức:
A-
Dẫn nhiệt
B-
Đối lưu
C-
Bức xạ nhiệt
D-
Dẫn nhiệt và đối lưu
8-
Tính nhiệt lượng cần thiết để đun nóng 5 lít nước từ 20oC lên 40oC, biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K.
A-
320 000 J
B-
420 000 J
C-
520 000 J
D-
620 000 J
9-
Người ta thả miếng đồng có khối lượng 0,5kg vào 500g nước. Miếng đồng nguội đi từ 80oC xuống 20oC. Hổi nước nhận một nhiệt lượng bằng bao nhiêu? Biết nhiệt dung riêng của nước là c1= 4200J/kg.K; của đồng là c2 = 380J/kg.K.
A-
10400 J
B-
11400 J
C-
12400 J
D-
13400 J
10-
Phát biểu nào sau đây về cấu tạo chất đúng?
A-
Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt.
B-
Các chất ở thể rắn thì các phân tử không chuyển động.
C-
Phân tử là hạt chất nhỏ nhất.
D-
Giữa các phân tử, nguyên tử không có khoảng cách.
[ Minh Lam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 962. Đăng: 17-12-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG