GMT: Thứ Ba, ngày 2  tháng 6, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh   


Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 15
Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không phải do chuyển động không ngừng của các nguyên tử, phân tử gây ra? A. Sự khuếch tán của đồng sunfat vào nước. B. Quả bóng bay dù được buộc thật chặt vẫn xẹp dần theo thời gian. C. Sự tạo thành gió. D. Đường tan vào nước. Để đun sôi 800g nước ở trên mặt đất từ nhiệt độ 20oC, nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K. Nhiệt lượng cần thiết là: A. 67200kJ. B. 67,2kJ. C. 268800kJ. D. 268,8kJ. Thả một quả cầu bằng thép có khối lượng 1,5kg ở nhiệt độ 60oC vào chậu chứa 2kg nước ở nhiệt độ 20oC. Giả sử chỉ có sự trao đổi nhiệt giữa quả cầu và nước, cho nhiệt dung riêng của nước và thép lần lượt là 4200J/kg.K và 460J/kg.K. Nhiệt độ của nước và quả cầu khi có cân bằng nhiệt là: A. 23oC. B. 20oC. C. 60oC. D. 40oC.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 21:12:11(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không phải do chuyển động không ngừng của các nguyên tử, phân tử gây ra?
A-
Sự khuếch tán của đồng sunfat vào nước.
B-
Quả bóng bay dù được buộc thật chặt vẫn xẹp dần theo thời gian.
C-
Sự tạo thành gió.
D-
Đường tan vào nước.
2-
Để đun sôi 800g nước ở trên mặt đất từ nhiệt độ 20oC, nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K. Nhiệt lượng cần thiết là:
A-
67200kJ.
B-
67,2kJ.
C-
268800kJ.
D-
268,8kJ.
3-
Thả một quả cầu bằng thép có khối lượng 1,5kg ở nhiệt độ 60oC vào chậu chứa 2kg nước ở nhiệt độ 20oC. Giả sử chỉ có sự trao đổi nhiệt giữa quả cầu và nước, cho nhiệt dung riêng của nước và thép lần lượt là 4200J/kg.K và 460J/kg.K. Nhiệt độ của nước và quả cầu khi có cân bằng nhiệt là:
A-
23oC.
B-
20oC.
C-
60oC.
D-
40oC.
4-
Các nguyên tử, phân tử có thể nhìn thấy được bằng:
A-
Kính lúp.
B-
Kính hiển vi.
C-
Mắt thường.
D-
Kính hiển vi điện tử.
5-
Hạt chất của nước là hạt nào?
A-
Êlectron.
B-
Nguyên tử nước.
C-
Phân tử nước.
D-
Cả 3 hạt trên.
6-
Hiện tượng khuếch tán chỉ xảy ra trong:
A-
Chất khí.
B-
Chất lỏng.
C-
Chất rắn.
D-
Cả A,B,C đều đúng.
7-
Chuyển động của các nguyên tử, phân tử nguyên tử cấu tạo nên vật là:
A-
Chuyển động thẳng đều.
B-
Chuyển động cong.
C-
Chuyển động tròn.
D-
Chuyển động không ngừng.
8-
Nhiệt năng là:
A-
Động năng của các phân tử.
B-
Động năng chuyển động của vật.
C-
Tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vât.
D-
Cả A, B, C đều sai.
9-
Vì sao người ta thường dùng chất liệu sứ để làm bát ăn cơm?
A-
Vì sứ làm cơm ngon hơn.
B-
Vì sứ rẻ tiền.
C-
Vì sứ dẫn nhiệt tốt.
D-
Vì sứ cách nhiệt tốt.
10-
Khả năng dẫn nhiệt phụ thuộc vào yếu tố nào của vật?
A-
Khối lượng của vật.
B-
Thể tích của vật.
C-
Bản chất của vật.
D-
Cả 3 yếu tố trên.
[ Minh Lam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1163. Đăng: 17-12-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG