GMT: Thứ Năm, ngày 21  tháng 11, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh   


Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 20
Công thức nào là công thức tính nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên? A) Q = m.c.(t2 − t1) ; B) Q = m.c.(t1 − t2) ; C) Q = q.m D) Qtỏara = Qthuvào Đơn vị của năng suất toả nhiệt là: A) J/kg.K ; B) kg/m3 ; C) J/kg ; D) J . Khi vật lạnh tiếp xúc vật nóng thì nhiệt truyền từ đâu đến đâu ? A) vật lạnh sang vật nóng ; B) vật nóng sang vật lạnh ; C) cả hai truyền cho nhau ; D)không truyền nhiệt. Sau khi cọ xát miếng đồng trên mặt bàn thì dạng năng lượng nào của miếng đồng đã tăng lên ? A) Cơ năng ; B) Động năng ; C) Thế năng ; D) Nhiệt năng.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 19:37:20(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Công thức nào là công thức tính nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên?
A-
Q = m.c.(t2 − t1)
B-
Q = m.c.(t1 − t2)
C-
Q = q.m
D-
Qtỏara = Qthuvào
2-
Đơn vị của năng suất toả nhiệt là:
A-
J/kg.K
B-
kg/m3
C-
J/kg
D-
J
3-
Khi vật lạnh tiếp xúc vật nóng thì nhiệt truyền từ đâu đến đâu ?
A-
vật lạnh sang vật nóng
B-
vật nóng sang vật lạnh
C-
cả hai truyền cho nhau
D-
không truyền nhiệt
4-
Sau khi cọ xát miếng đồng trên mặt bàn thì dạng năng lượng nào của miếng đồng đã tăng lên ?
A-
Cơ năng
B-
Động năng
C-
Thế năng
D-
Nhiệt năng
5-
Mặt trời truyền nhiệt cho trái đất cách nào ?
A-
dẫn nhiệt
B-
đối lưu
C-
bức xạ nhiệt
D-
cả A, B, C
6-
Ta có thể tính công cơ học theo công thức nào ?
A-
A = F.s
B-
A = F.t
C-
A = q.m
D-
A = m.c.(t1 − t2)
7-
Tính nhiệt lượng thu vào của 2 kg nước khi được đun từ 30oC đến khi sôi? Biết năng suất toả nhiệt của củi khô: 10.106J/kg; nhiệt dung riêng của nước: 4200J/kg.K
A-
588000 J
B-
688000 J
C-
788000 J
D-
888000 J
8-
Các nguyên tử, phân tử, cấu tạo nên vật chuyển động nhanh lên vì?
A-
Nhiệt độ của vật tăng.
B-
Thể tích của vật tăng.
C-
Khối lượng của vật tăng.
D-
Trọng lượng của vật tăng.
9-
Công thức tính nhiệt thu vào của vật là:
A-
Q = mq
B-
Q = mc(t2 − t1 )
C-
Q = mc( t1 + t2 )
D-
Q = mc t1
10-
Nhiệt truyền từ bếp lò đến người đứng gần bếp lò chủ yếu bằng hình thức:
A-
Dẫn nhiệt
B-
Đối lưu
C-
Bức xạ nhiệt
D-
Dẫn nhiệt và đối lưu
[ Minh Lam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1126. Đăng: 18-12-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG