GMT: Thứ Tư, ngày 24  tháng 7, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL   
 C#     C++     Visual Basic     Visual Foxpro     C     Java     Pascal     Thiết Kế Web     ASP.NET     XML     CSS     PHP   

Trắc Nghiệm Pascal - Bài 17
Cho N là biến kiểu nguyên, chọn câu đúng cú pháp? [a]--If N < 10 then writeln ('Nho hon 10') else write ('Lon hon 10') [b]--If N < 10 Write ('Nho hon 10') else then write ('Lon hon 10') [c]--If N < 10 then write ('Nho hon 10') else write ('Lon hon 10') [d]--If N < 10 then N := 10 else N > 20 then write ('N > 20').....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:30:39(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Lệnh nào sau đây in ra màn hình số lớn nhất giữa A và B?
A-
If A > B then write(B) else write(A)
B-
If A > B then write(A) else write(B)
C-
If A > B then Readln(A) else Readln(B)
D-
If A < B then writeln(A) else writeln(B)
2-
Cho N là biến kiểu nguyên, chọn câu đúng cú pháp?
A-
If N < 10 then writeln ('Nho hon 10') else write ('Lon hon 10')
B-
If N < 10 Write ('Nho hon 10') else then write ('Lon hon 10')
C-
If N < 10 then write ('Nho hon 10') else write ('Lon hon 10')
D-
If N < 10 then N := 10 else N > 20 then write ('N > 20')
3-
Kiểm tra nếu ba số a, b, c đều lớn hơn 1 thì in số 1, chọn lệnh nào?
A-
If (a > 1) and ( b > 1) and ( c > 1) then write(1)
B-
If (a > 1) or (b > 1) or (c > 1) then write(1)
C-
If a > 1 and b > 1 and c > 1 then write(1)
D-
If a, b , c đều > 1 then write(1)
4-
Cho i là biến nguyên. Sau khi thực hiện các lệnh?
i:=2;
Case i of
1: i:=i+1;
2: i:=i+2;
3: i:=i+3;
End;
Giá trị sau cùng của i là?
A-
2
B-
3
C-
4
D-
5
5-
Cho N là biến nguyên, sau khi thực hiện các lệnh:
N:= 9;
If N< 0 then writeln("So am’)
else
Case N mod 2 of
0: Writeln("Chan’);
1: Writeln("Le’);
End;
Kết quả in lên màn hình là?
A-
Chan
B-
Le
C-
So am
D-
Không in gì cả
6-
Giả sử i là biến nguyên, sau khi thực hiện các lệnh:
i:=5;
Case i of
1: i:=i+1;
2: i:=i+2;
3: i:=i+3;
else i:=2*i;
End;
Thì giá trị sau cùng của i là?
A-
10
B-
6
C-
8
D-
9
7-
Cho ch biến ký tự, i biến nguyên, sau khi thực hiện các lệnh:
i:= -15;
ch:='E';
Case i of
0..14 : ch:='D';
15..20: ch:='C';
21..24: ch:='B'
else ch:='A';
End;
Thì giá trị sau cùng của ch là?
A-
'A'
B-
'B'
C-
'C'
D-
'E'
8-
Cho ch biến ký tự, i biến nguyên. Ðể gán trị cho biến ch, thì lệnh:
Case i of
0,1,2 : ch:='A';
3..8 : ch:='B';
else ch:='C';
end;
Tương đương với nhóm lệnh nào?
A-
If i<0 then ch:=’C’
else
if i<=2 then ch:=’A’
else
if i<=8 then ch:=’B’
else ch:=’C’
B-
If (i >= 0) and (i<= 2) then ch:='A';
if (i>=3) and (i<=8) then ch:='B'
else
ch:='C'
C-
If i<0 then ch:=’A’
else
if i<=2 then ch:=’C’
else
if i<=8 then ch:=’A’
else ch:=’C’
D-
If (i >= 0) and (i<= 2) then ch:='C';
if (i>=3) and (i<=8) then ch:='C'
else
ch:='A'
9-
Khi chạy chương trình:
Var S,i: Integer;
Begin i := 3 S:= 40;
if ( i > 5 ) then S:= 5 * 3 + ( 5 - i ) * 2
else
if ( i > 2 ) then S:= 5 * i
else S:= 0
End.
Giá trị sau cùng của S là?
A-
0
B-
19
C-
40
D-
15
10-
Cho S và i là biến nguyên. Khi chạy đoạn chương trình:
s:=0;
For i:=1 to 10 do s := s+i;
Writeln(s);
Kết quả in lên màn hình là?
A-
11
B-
55
C-
100
D-
101
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1387. Đăng: 19-12-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG