GMT: Thứ Bảy, ngày 24  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học   
 Hóa hữu cơ     Hóa Vô Cơ   

Hiđrocacbon - Đề 06
Hỗn hợp A gồm C2H2, C3H6, C2H6 và H2 có d A/H2 =15 chứa trong bình có dung tích 2,24 lít (đkc). Cho ít Ni (thể tích không đáng kể) vào bình rồi nung nóng một thời gian, sau đó dẫn hỗn hợp khí B thu được qua bình chứa một ít Br2 thu được 0,56 lit hỗn hợp khí C (đkc) có d C/H2 =20. Khối lượng bình Br2 tăng lên
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 17:17:23(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Hỗn hợp A gồm C2H2, C3H6, C2H6 và H2 có d A/H2 =15 chứa trong bình có dung tích 2,24 lít (đkc). Cho ít Ni (thể tích không đáng kể) vào bình rồi nung nóng một thời gian, sau đó dẫn hỗn hợp khí B thu được qua bình chứa một ít Br2 thu được 0,56 lit hỗn hợp khí C (đkc) có d C/H2 =20. Khối lượng bình Br2 tăng lên
A-
2,7 gam
B-
2 gam
C-
1,5 gam
D-
Kết quả khác.
2-
Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon A bằng không khí (lấy dư) thu được hỗn hợp B, trong đó CO2 chiếm 42,9% và hơi nước chiếm 21,45% (về thể tích). Nếu biết rằng: 70 < M A < 140 và A tác dụng với Br2 ở điều kiện thường chỉ tạo sản phẩm cộng chứa 60,6% brom trong phân tử. Thì A là:
A-
C6H5-CH2-CH=CH2
B-
C6H5-CH2-C≡CH
C-
Stiren
D-
Phenyl axetilen
3-
Khối lượng phân tử của 3 hiđrocacbon X, Y, Z lần lượt là các số hạng của một cấp số cộng. Khi đốt 1 mol X (hoặc Y; hoặc Z) đều thu được 3 mol CO2. Công thức phân tử X, Y, Z là
A-
C3H8, C3H8, C4H4
B-
C3H8, C3H6, C3H4
C-
C3H6, C3H4, C3H10
D-
C3H4, C3H6, C3H8
4-
Khi đốt cháy hoàn toàn cùng một lượng hiđrocacbon X bằng một lượng vừa đủ O2 hoặc Cl2, người ta thấy tỉ lệ thể tích O2 và Cl2 bằng 1,25 (cùng điều kiện). X là
A-
C3H6
B-
C3H8
C-
C4H6
D-
C4H8
5-
Đốt cháy hoàn toàn hđrocacbon A được VCO2 : VH2O = 2,5 (ở cùng điều kiện). Biết MA <100. TìmCTCT của A, biết: 6,4 gam A phản ứng với AgNO3/NH3 được 27,8 gam kết tủa.
A-
CH2=C=CH-C≡CH
B-
CH≡C–CH2–C≡CH
C-
CH3–C≡C–CH2–C≡CH
D-
CH3–C≡C–CH2–C≡CH
6-
(X), (Y) là 2 hiđrocacbon. Đốt cháy hoàn toàn a mol (X) (hoặc Y) đều thu được 3a mol hỗn hợp CO2 và H2O. (X) có thể điều chế trực tiếp từ (Y); còn khi cho (X) tác dụng với HCl thu được chất (Z) chứa 56,8% clo về khối lượng. Vậy (X), (Y), (Z) lần lượt là
A-
CH4, C2H2, C2H3Cl
B-
C2H2, CH4, C2H3Cl
C-
CH4, C2H2, C2H4Cl2
D-
Kết quả khác
7-
Cho m (g) 1 anken (X) tác dụng đủ với (gam) Br2 trong dung dịch nước. Vậy (X) là
A-
C2H4
B-
C3H6
C-
C4H8
D-
Không xác định.
8-
Hỗn hợp gồm 2 anken khí chiếm 6,72 lit (đkc), được dẫn toàn bộ vào bình đựng dung dịch Br2 dư, thấy khối lượng bình brom tăng 13,44 (g). CTPT của 2 anken đó là:
A-
C2H4 và C4H8.
B-
C3H6 và C4H8.
C-
Cả A và B đúng.
D-
Cả A, B và C đều sai.
9-
Đốt cháy hoàn toàn 1 thể tích hiđrocacbon (X) cần đúng 2,5 thể tích O2 (cùng điều kiện to, p). Vậy (A) có CTPT là
A-
C2H6
B-
C3H4
C-
C3H6
D-
C2H2
10-
Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp (X) gồm 3 hiđrocacbon thu được 2,24 lit CO2 và 2,7 gam H2O. Hỏi VO2 (lit) cần cho phản ứng là bao nhiêu? (các khí đo ở đkc)
A-
5,6
B-
4,48
C-
3,92
D-
Không xác định được
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1045. Đăng: 21-12-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG