GMT: Thứ Ba, ngày 26  tháng 3, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL   
 Công Nghệ Phần Mềm     UML   

Trắc Nghiệm HDJ - Bài 07
Dấu chấm phẩy được dùng khi nào trong javaScript? [a]--Để kết thúc một lệnh [b]--Để kết thúc một lệnh bên trong một khối lệnh (block). [c]--Khi cần thiết để phân biệt các câu lệnh với nhau [d]--Để cho mã đọc dễ hơn.... Tìm câu lệnh sai : [a]--JavaScript có thể dùng để viết cả các script chạy phía client và server [b]--Các browser hỗ trợ JavaScript không đọc các lệnh JavaScript nằm trong thẻ NOSCRIPT [c]--Có thể chèn trực tiếp các lệnh JavaScript vào trong một trang HTML [d]--Tất cả đều sai.....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:31:31(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Dấu chấm phẩy được dùng khi nào trong javaScript?
A-
Để kết thúc một lệnh
B-
Để kết thúc một lệnh bên trong một khối lệnh (block).
C-
Khi cần thiết để phân biệt các câu lệnh với nhau
D-
Để cho mã đọc dễ hơn
2-
Tìm câu lệnh sai:
A-
JavaScript có thể dùng để viết cả các script chạy phía client và server
B-
Các browser hỗ trợ JavaScript không đọc các lệnh JavaScript nằm trong thẻ NOSCRIPT
C-
Có thể chèn trực tiếp các lệnh JavaScript vào trong một trang HTML
D-
Tất cả đều sai
3-
Chuỗi nhị phân của biểu thức 15 <<3 là:
A-
1111000
B-
0001111
C-
1110001
D-
1110111
4-
________ thể hiện tài liệu HTML trong một cửa sổ trình duyệt, dùng để lấy thông tin về tài liệu, kiểm tra và thay đổi các phần tử HTML, text trong tài liệu và xử lí các sự kiện:
A-
Đối tượng Location
B-
Đối tượng Document
C-
Đối tượng Window
D-
Tất cả đều đúng
5-
Phương thức ______của đối tượng Window thực hiện một công việc nào đó sau một khoảng thời gian xác định:
A-
setTimeout
B-
confirm
C-
setInterval
D-
Tất cả đều đúng
6-
Thẻ _____ dùng để chèn ảnh vào trong một trang HTML.
A-
IMG
B-
PASTE
C-
BODY
D-
Tất cả đều đúng
7-
Thẻ _____ của bản đồ ảnh phía client dùng để chuyển các vùng ảnh với các URL tương ứng.
A-
AREA
B-
MAP
C-
USEMAP
D-
Tất cả đều đúng
8-
Thuộc tính _______ của thẻ IMG được dùng để chỉnh căn lề của ảnh với văn bản xung quanh.
A-
SRC
B-
ALT
C-
ALIGN
D-
Tất cả đều đúng
9-
Xem xét đường dẫn C:\myfiles\favourites\forever.htm. Đây là:
A-
URL tương đối
B-
Đường dẫn tuyệt đối
C-
Đường dẫn tương đối
D-
Liên kết tuyệt đối
10-
Các phần tử _____chứa dữ liệu hoặc các phần tử trong dòng khác và không bắt đầu trên dòng mới.
A-
Mức khối (Block level)
B-
Mức văn bản (Text level)
C-
Mức tài liệu (Document level)
D-
Tất cả đều sai
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1482. Đăng: 23-12-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG