GMT: Thứ Bảy, ngày 24  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học   
 Giải tích     Hệ Vô Tỉ     Hình Học     Lượng Giác     Tổ Hợp   

Hình Giải Tích Phẳng - Bài 15
Cho đường thẳng (Δ): -5x + 2y - 1 = 0
1. Tính khoảng cách từ A(-3; 1) đến đường thẳng (Δ)
2. Viết phương trình đường thẳng (Δ') song song với (Δ) và cách (Δ) một khoảng bằng 5?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 17:22:30(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho đường thẳng (Δ): -5x + 2y - 1 = 0. Tính khoảng cách từ A(-3; 1) đến đường thẳng (Δ)
A-
B-
C-
D-
2-
Cho đường thẳng (Δ): -5x + 2y - 1 = 0. Viết phương trình đường thẳng (Δ') song song với (Δ) và cách (Δ) một khoảng bằng 5?
A-
B-
C-
D-
3-
Cho đường thẳng (Δ): -5x + 2y - 1 = 0. Tính khoảng cách giữa (Δ) và đường thẳng (d) có phương trình: 10x - 4y + 1 = 0?
A-
B-
C-
D-
4-
Cho họ đường thẳng (m - 3)x + (m + 5)y = 1 (dm). Tìm m để (dm) cách gốc O một khoảng cách lớn nhất.
A-
m = -1
B-
m = -2
C-
m = 1
D-
m = 2
5-
Cho họ đường thẳng (m - 3)x + (m + 5)y = 1 (dm). Tìm các điểm trong mặt phẳng tọa độ sao cho không có đường (dm) nào đi qua.
A-
Tập hợp các điểm là đường thẳng y = - x loại trừ điểm
B-
Tập hợp các điểm là đường thẳng y = x loại trừ điểm
C-
Tập hợp các điểm là đường thẳng y = 2x loại trừ điểm
D-
Tập hợp các điểm là đường thẳng y = -2x loại trừ điểm
6-
Họ đường thẳng luôn tiếp xúc với đường tròn tâm O (gốc tọa độ) bán kính bằng bao nhiêu?
A-
B-
C-
D-
7-
Trong mặt phẳng Oxy cho A(1; 1), B(-1; 3) và đường thẳng (d): x + y + 4 = 0. Tìm trên (d) điểm C cách đều A và B.
A-
C(1; -2)
B-
C(1; -3)
C-
C(-1; -3)
D-
C(-1; 3)
8-
Cho đường thẳng (d) có phương trình 2x + y - 4 = 0 và hai điểm M(3; 3), N(-5; 19). Vẽ MK ⊥ (d). Tính tọa độ điểm K.
A-
K(2; 1)
B-
K(1; 2)
C-
K(3; 1)
D-
K(3; 2)
9-
Cho đường thẳng (d) có phương trình 2x + y - 4 = 0 và hai điểm M(3; 3), N(-5; 19). Gọi D là điểm đối xứng M qua (d). Tìm tọa độ điểm D.
A-
D(-1; 1)
B-
D(-1; 2)
C-
D(-2; 1)
D-
D(1; 1)
10-
Cho đường thẳng (d) có phương trình 2x + y - 4 = 0 và hai điểm M(3; 3), N(-5; 19). Tìm tọa độ điểm A ∈ (d) sao cho AN + AM đạt giá trị nhỏ nhất.
A-
A(3; 10)
B-
A(3; -10)
C-
A(-3; 10)
D-
A(-3; -10)
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 683. Đăng: 25-12-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG