GMT: Thứ Sáu, ngày 15  tháng 11, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học   
 Giải tích     Hệ Vô Tỉ     Hình Học     Lượng Giác     Tổ Hợp   

Luyện Thi Đại Học Đề thi 23
1.Chiều cao của hình thang cân bằng 17cm, các cạnh đáy có độ dài bằng 24cm và 10cm. Vậy bán kính đường tròn ngoại tiếp hình thang bằng bao nhiêu?
2. Cạnh bên của một trụ nghiêng tam giác bằng 15, khoảng cách giữa các cạnh của trụ bằng 26; 25; 17. Tính thể tích của khối trụ.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 14:28:03(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Số nghiệm của phương trình sinx.sin7x = sin3x. sin5x bằng:
A-
12
B-
7
C-
14
D-
8
2-
Chiều cao của hình thang cân bằng 17cm, các cạnh đáy có độ dài bằng 24cm và 10cm. Vậy bán kính đường tròn ngoại tiếp hình thang bằng:
A-
11
B-
12
C-
13
D-
14
3-
Giá trị của biểu thức
bằng:
A-
18
B-
14
C-
12
D-
21
4-
Cạnh bên của một trụ nghiêng tam giác bằng 15, khoảng cách giữa các cạnh của trụ bằng 26; 25; 17. Thể tích của khối trụ bằng:
A-
3000
B-
3600
C-
3060
D-
2015
5-
Cho biết . Giá trị của logabcx bằng:
A-
B-
C-
D-
6-
Giá trị của biểu thức
khi bằng:
A-
0,5
B-
0,25
C-
1
D-
0,75
7-
Diện tích hình phẳng (D) giới hạn bởi các đường:
bằng:
A-
B-
C-
D-
8-
Phương trình 19x + 83y = 1983 có 2 cặp nghiệm nguyên dương (x, y), một trong 2 cặp đó là (100, 1). Cặp còn lại, được ký hiệu là (x2, y2), có x2 + y2 bằng:
A-
27
B-
37
C-
47
D-
57
9-
Giá trị lớn nhất của a để hàm số
là đơn điệu giảm bằng:
A-
5
B-
7
C-
6
D-
4
10-
Phương trình (a + 4x - x2 - 1)(a - 1 - |x - 2|) = 0 có đúng ba nghiệm khi a bằng:
A-
1
B-
2
C-
3
D-
4
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 651. Đăng: 26-12-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG