GMT: Thứ Hai, ngày 23  tháng 7, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử   


Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 15
Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là: A. ảnh ảo, không hứng được trên màn, luôn nhỏ hơn vật. B. ảnh thật, hứng được trên màn, nhỏ hơn vât. C. ảnh ảo, không hứng được trên màn, bằng vật. D. ảnh thật, hứng được trên màn, bằng vật. Nói về tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, tính chất nào dưới đây là đúng ? A. Hứng được trên màn chắn và lớn bằng vật. B. Không hứng được trên màn và bé hơn vật. C. Không hứng được trên màn và lớn bằng vật. D. Hứng được trên màn chắn và lớn hơn vật. Ảnh của một gương cầu lồi có những tính chất nào sau đây ? A. Ảnh ảo, bằng vật. B. Ảnh thật, bằng vật. C. Ảnh ảo, cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật tới gương. D. Không hứng được trên màn chắn và bé hơn vật.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 03:08:29(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là:
A-
ảnh ảo, không hứng được trên màn, luôn nhỏ hơn vật.
B-
ảnh thật, hứng được trên màn, nhỏ hơn vât.
C-
ảnh ảo, không hứng được trên màn, bằng vật.
D-
ảnh thật, hứng được trên màn, bằng vật.
2-
Nói về tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, tính chất nào dưới đây là đúng ?
A-
Hứng được trên màn chắn và lớn bằng vật.
B-
Không hứng được trên màn và bé hơn vật.
C-
Không hứng được trên màn và lớn bằng vật.
D-
Hứng được trên màn chắn và lớn hơn vật.
3-
Ảnh của một gương cầu lồi có những tính chất nào sau đây ?
A-
Ảnh ảo, bằng vật.
B-
Ảnh thật, bằng vật.
C-
Ảnh ảo, cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật tới gương.
D-
Không hứng được trên màn chắn và bé hơn vật.
4-
Nói về tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, tính chất nào dưới đây là đúng ?
A-
Hứng được trên màn chắn và lớn bằng vật.
B-
Không hứng được trên màn và bé hơn vật.
C-
Không hứng được trên màn và lớn bằng vật.
D-
Hứng được trên màn chắn và lớn hơn vật.
5-
Ảnh của một gương cầu lồi có những tính chất nào sau đây ?
A-
Ảnh ảo, bằng vật.
B-
Ảnh thật, bằng vật.
C-
Ảnh ảo, cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật tới gương.
D-
Không hứng được trên màn chắn và bé hơn vật.
6-
Chiếu một chùm tia tới song song lên một gương cầu lõm, ta thu được một chùm tia phản xạ có tính chất nào dưới đây ?
A-
Song song.
B-
Hội tụ.
C-
Phân kì.
D-
Không truyền theo đường thẳng.
7-
Một điểm sáng S đặt trước một gương phẳng một khoảng d cho một ảnh S' cách gương một khoảng d'. So sánh d và d':
A-
d = d'.
B-
d > d'.
C-
d < d'.
D-
Không so sánh được vì ảnh là ảnh ảo, vật là thật.
8-
Điểm sáng S đặt trước gương phẳng, cách gương phẳng một đoạn 5cm và cho ảnh S’. Khoảng cách SS’ lúc này là:
A-
5cm.
B-
10cm.
C-
15cm.
D-
20cm.
9-
Khi có nguyệt thực thì:
A-
Trái đất bị mặt trăng che khuất.
B-
Mặt trăng bị trái đất che khuất.
C-
Mặt trăng không phản xạ ánh sáng được nữa.
D-
Mặt trời ngừng không chiếu sáng mặt trăng nữa.
10-
Với 3 gương: Gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm có cùng kích thước (xét trường hợp chỉ cho ảnh ảo) và một vật sáng cách đều 3 gương.
A-
Ảnh ảo cho bởi gương phẳng là lớn nhất.
B-
Ảnh ảo cho bởi gương cầu lồi là lớn nhất.
C-
Ảnh ảo cho bởi gương cầu lõm là lớn nhất.
D-
Ảnh đều bằng nhau.
[ Minh Lam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1306. Đăng: 30-12-2011.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG