GMT: Thứ Sáu, ngày 13  tháng 12, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL   
 MS Word     MS Excel     MS Powerpoint     MS Access   

Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 20
Khi thiết kế Combobox trong Form muốn khai báo độ rộng của các cột cho Combobox ta gõ vào thuộc tính nào sau đây trong cửa sổ Properties của Combobox? a. List Width b. Column Width c. Coumn Widths d. List Widths..... Khi thiết kế Sub Form Control tính toán dùng để thống kê số lượng tổng cộng truyền ra ngoài Main Form được thiết kế ở phần nào của Form? a. Detail b. Form Footer.....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 21:32:41(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Khi thiết kế Combobox trong Form muốn khai báo độ rộng của các cột cho Combobox ta gõ vào thuộc tính nào sau đây trong cửa sổ Properties của Combobox?
A-
List Width
B-
Column Width
C-
Coumn Widths
D-
List Widths
2-
Khi thiết kế Sub Form Control tính toán dùng để thống kê số lượng tổng cộng truyền ra ngoài Main Form được thiết kế ở phần nào của Form?
A-
Detail
B-
Form Footer
C-
Cả a và b đều đúng
D-
Cả a và b đều sai
3-
Để đóng Form sử dụng lệnh nào sau đây?
A-
Exit
B-
Quit
C-
Close
D-
Stop
4-
Khi tạo Control tính toán bạn sử dụng công thức nào? Ví dụ ta có 2 control Soluong và Dongia, để tạo control Thanhtien bạn phải sử dụng công thức?
A-
=([Soluong]*[Dongia])
B-
=[Soluong]*[Dongia]
C-
Câu a và b đều đúng
D-
Câu a đúng, câu b sai
5-
Trong trường hợp 1 điều kiện mà có nhiều hành động xảy ra. Khi xử lý các hành động tiếp theo trong cột Condition Macro ta phải gõ những gì?
A-
Gõ lại điều kiện cũ
B-
Gõ dấu ...
C-
Gõ dấu ---
D-
Cả 3 câu trên đều đúng
6-
Để gán giá trị cho Field, hay 1 đối tượng trên Form/ Report trong Macro ta sử dụng lệnh gì?
A-
SetValues
B-
SetValue
C-
SetField
D-
Tất cả các câu trên đều sai
7-
Để đánh số trang trong Repor người ta gõ vào thuộc tính Control Source của textbox
A-
Page
B-
[Page]
C-
Pages
D-
[Pages]
8-
Để đánh tổng số trang in trong Report người ta gõ vào thuộc tính Control Source của textbox
A-
Page
B-
[Page]
C-
Pages
D-
[Pages]
9-
Để tạo Field đánh số thứ tự tự động theo từng nhóm trong Report người ta gõ =1 vào thuộc tính Control Source của Textbox. Sau đó vào thuộc tính Running Sum chọn?
A-
Over All
B-
Over Group
C-
Cả 2 cùng đúng
D-
Cả 2 cùng sai
10-
Thuộc tính Validation Text của trường A sẽ quy định:
A-
Dòng thông báo lỗi khi nhập giá trị của trường A không hợp lệ
B-
Dòng thông báo xuất hiện khi con trỏ di chuyển vào cột A
C-
Điều kiện đòi hỏi để con trỏ có thể di chuyển vào cột A
D-
Điều kiện hợp lệ dữ liệu để giới hạn miền giá trị nhập vào trường A
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1986. Đăng: 30-12-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG