GMT: Thứ Bảy, ngày 24  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học   
 Giải tích     Hệ Vô Tỉ     Hình Học     Lượng Giác     Tổ Hợp   

Hình Giải Tích Phẳng - Bài 31
Cho Conic có tâm sai e = 2, đường chuẩn ứng với tiêu điểm F2 là: 4x - 3y - 6 = 0. Biết rằng Conic đi qua điểm M(1; 1). Tính độ dài đoạn F2M?
Cho Cônic có tiêu điểm F(1; 1) và tâm sai e = 1, đường chuẩn là trục Ox. Viết phương trình của Conic?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 17:14:04(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho Conic có tâm sai e = 2, đường chuẩn ứng với tiêu điểm F2 là: 4x - 3y - 6 = 0. Biết rằng Conic đi qua điểm M(1; 1). Tính độ dài đoạn F2M?
A-
B-
C-
D-
2-
Cho Cônic có tiêu điểm F(1; 1) và tâm sai e = 1, đường chuẩn là trục Ox. Viết phương trình của Conic?
A-
B-
C-
D-
3-
Cho Conic có tâm sai có điểm là một tiêu điểm và là một đường chuẩn. Hãy chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:
A-
Conic là một Hyperbol
B-
Conic có phương trình
C-
Conic có phương trình
D-
là một tiệm cận của Conic
4-
Viết phương trình của Conic có tiêu điểm là F(3; 0) và đường chuẩn ứng với tiêu điểm này là x = 2.
A-
B-
C-
D-
5-
Viết phương trình của Conic có tâm sai e = 1, đường chuẩn là trục Oy và tiêu điểm F(3; 1).
A-
B-
C-
D-
6-
Cho Hyperbol . Khoảng cách giữa hai đường chuẩn là:
A-
B-
C-
D-
7-
Cho Elip có phương trình . Tọa độ tiêu điểm của Elip là:
A-
B-
C-
D-
8-
Cho điểm . Khi t thay đổi thì tập hợp điểm M là:
A-
Đường tròn
B-
Parabol
C-
Elip
D-
Hyperbol
9-
Cho Conic có tiêu điểm , đường chuẩn có phương trình , tâm sai . Viết phương trình của Conic?
A-
B-
C-
D-
10-
Cho hai Elip . Đường thẳng nào sau đây là tiếp tuyến chung của hai Elip:
A-
B-
C-
D-
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 712. Đăng: 30-12-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG