GMT: Chủ Nhật, ngày 25  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL   
 C#     C++     Visual Basic     Visual Foxpro     C     Java     Pascal     Thiết Kế Web     ASP.NET     XML     CSS     PHP   

Trắc Nghiệm Visual Basic - Bài 37
Để hiển thị các file trong một thư mục vào đối tượng FileListbox Flst ta dùng lệnh: Flst.Path="Đường dẫn". Flst="Đường dẫn". Flst.file="Đường dẫn". Flst.Folder="Đường dẫn"..... Để qui định dạng của các tệp tin hiển thị trong đối tượng FileListBox ta dùng lệnh: FileListBox.Pattern="Khuôn mẫu". FileListBox.PatternFile="Khuôn mẫu". FileListBox.File="Khuôn mẫu". FileListBox.Filename="Khuôn mẫu".....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 15:25:53(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Để hiển thị các file trong một thư mục vào đối tượng FileListbox Flst ta dùng lệnh:
A-
Flst.Path="Đường dẫn"
B-
Flst="Đường dẫn"
C-
Flst.file="Đường dẫn"
D-
Flst.Folder="Đường dẫn"
2-
Để qui định dạng của các tệp tin hiển thị trong đối tượng FileListBox ta dùng lệnh:
A-
FileListBox.PatternFile="Khuôn mẫu"
B-
FileListBox.Pattern="Khuôn mẫu"
C-
FileListBox.File="Khuôn mẫu"
D-
FileListBox.Filename="Khuôn mẫu"
3-
Khi chọn một file trong đối tượng FileListBox thì câu lệnh FileListbox.Filename sẽ trả về giá trị?
A-
Tên file được chọn trong thư mục
B-
Tên thư mục được chọn
C-
Tên file kèm thư mục được chọn
D-
Tên file kèm đường dẫn
4-
Khi chọn một tên tin trong đối tượng FileListBox thì sự kiện nào sẽ được thực thi:
A-
List
B-
Change
C-
Click
D-
Mouse up
5-
Để dùng một đối tượng DirListBox có tên là Dlsb hiển thị các thư mục trong ổ đĩa C: thì ta dùng cú pháp nào?
A-
Dlsb.Drive="C:"
B-
Dlsb.File="C:\"
C-
Dlsb.List="C:\"
D-
Dlsb.Path="C:\"
6-
Khi chọn một thư mục trong đối tượng DirListBox thì sự kiện nào sẽ được thực thi:
A-
Mouse up
B-
Change
C-
Click
D-
List
7-
Đối tượng DriveListbox được dùng để:
A-
Hiển thị các file trong một thư mục
B-
Hiển thị các file trong ổ đĩa
C-
Hiển thị các ổ đĩa trong máy tính
D-
Hiển thị các thư mục trong một ổ đĩa
8-
Để xác định ổ đĩa C: trong máy tính với trật tự lần lượt là C:, D:, E: từ một đối tượng DriveListbox có tên là Drv1 thì ta dùng cú pháp:
A-
Drv1.List(0)
B-
Drv1.List(1)
C-
Drv1.List(2)
D-
Drv1.List(3)
9-
Để xác định ổ đĩa E: trong máy tính với trật tự lần lượt là C:, D:, E: từ một đối tượng DriveListbox có tên là Drv1 thì ta dùng cú pháp:
A-
Drv1.List(0)
B-
Drv1.List(1)
C-
Drv1.List(2)
D-
Drv1.List(3)
10-
Đối tượng Drivelistbox quản lý các ổ đĩa trong máy tính với thứ tự lần lượt là C:, D:, E:. Khi đó, câu lệnh Drivelistbox.Drive(3) sẽ xác định:
A-
Lỗi
B-
Xác định ổ đĩa số 3
C-
Xác định ổ đĩa số 0
D-
Xác định ổ đĩa số 2
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1864. Đăng: 01-01-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG